7.třída

8,733,457 Springtime Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

Učivo květen - červen

Český jazyk 

Druhy vedlejších vět – VV podmětná, VV předmětná, VV příslovečná, VV přívlastková, VV doplňková, VV přísudková - strana  91 – 98.

Anglický jazyk

 • reálie anglicky mluvících zemí (prezentace)
 • nepravidelná slovesa
 • volný čas a zábava (TV pořady, filmy)
 • vazba“ be going to“

Matematika

Rovnoběžníky

 • čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník
 • vlastnosti
 • konstrukce

-     obvod a obsah rovnoběžníku

-     obsah trojúhelníku

Lichoběžníky

 • obvod a obsah lichoběžníku, konstrukce lichoběžníku

Povrch a objem hranolů

 • pojem kolmý hranol(trojboký, čtyřboký, pětiboký)
 • podstava, stěna, vrchol, výška
 • síť hranolu
 • povrch a objem hranolu

Fyzika

 

Přírodopis 

Vyšší rostliny 

- kořen, stonek, list (dýchání a fotosyntéza rostlin)

 • Krytosemenné rostliny (rozmnožování vegetativní, pohlavní)
 • Opylení, oplození, květ, plod
 • Systém krytosemenných rostlin (naši zástupci, ekologie)
 • Rostliny dvouděložné
 • Rostliny jednoděložné
 • Zástupci krytosemenných rostlin dle řádů 

 

Zeměpis

 

Dějepis 

 • Doba husitská – Jan Hus a jeho učení
 • Renesance, humanismus
 • Český stát a jeho velmoci v 15. – 18. století

 

Organizace květen - červen

 • 20. 5. Síla lidskosti (aula Zpč. univerzity)
 • 6. 6. Fotografování tříd
 • 12. - 15.6. Vodácký kurz

 Pátek 13. 5. začal velmi přijemně. Žáci 7. ročníku mohli společně s předními archeology a antropology nahlédnout do jejich laboratoří a zázemí Katedry archeologie ZČU v Plzni. Zde se seznámili s technikami a metodami, dále si žáci prohledli kosterní pozůstatky jedinců z novověkých pohřebišť. Poté jsme se odebrali do posluchárny, kde byla žákům promítnuta prezentace na téma Manská dům na Křivoklátu, o které velmi detailně hovořil pan doktor Josef Hložek. Zlatým hřebem dopoledne byla návštěva Kočičí kavárny v Plzni, kde jsme podpořili zdejší kočičinec. Jak si to žáci užili, vidíte na přiložených fotografiích, a také v sekci Fotogalerie.

WhatsApp Image 2022 05 13 at 13.40.51 11

WhatsApp Image 2022 05 13 at 13.40.52 3

Soutěž v anglickém jazyce

V úterý 10. 5. se na naší škole uskutečnila soutěž v anglickém jazyce pro přihlášené zájemce z 6.-7. tříd. Soutěž probíhala v počítačové učebně během 2.  vyučovacího bloku ve dvojicích a obsahovala diskuzi o vylosovaných tématech, minidialog a popis obrázku. 7. třídu zastupovalo 5 žáků. První místo získala Sabča, v těsném závěsu na 2. místě skončila Alisija a stupně vítězů doplnil Jirka, ostatní účastníci předvedli rovněž velmi zdařilé výkony.

 280194543 1434197213681096 6204114357985108689 n 2

Ve středu 20. 4. navštívili žáci 7. ročníku Environmentální centrum v Krsech.

Více fotografií naleznete v sekci Fotogalerie.

WhatsApp Image 2022 04 21 at 21.39.03 1

 

V pátek 22. 4. se žáci zúčastnili Dne Země v Borském parku. 

Více fotografií naleznete v sekci Fotogalerie.

WhatsApp Image 2022 04 23 at 12.07.56 1

WhatsApp Image 2022 04 23 at 12.07.57

 

 

 

Okruhy na čtvrtletní práci z Čj – 7. ročník (6. 4. 2022)

I. část 

 1. Slovesný rod – činný a trpný (opisné pasivum a zvratné pasivum)
 1. Mluvnické kategorie sloves: osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod
 1. Slovní druhy – určování
 1. Neohebné slovní druhy – příslovce (stupňování příslovcí, příslovečné spřežky), předložky, spojky, částice a citoslovce
 1. Druhy vět podle postoje mluvčího
 1. Věty jednočlenné, věty dvojčlenné, větný ekvivalent

II. část 

PRAVOPIS

 

Učivo na měsíc duben

 

Český jazyk

 • Skladba: 
 • Větné členy: podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk, přístavek
 • Hlavní a vedlejší věty 
 • Druhy vedlejších vět: podmětná, přísudková, předmětná, příslovečná, přívlastková, doplňková
 • Pravopis – vyjmenovaná slova opakování
 • Literatura – Karel Čapek, Božena Němcová, J. R. R. Tolkien
 • Literatura pro děti a mládež – čtení s přednesem 
 • Sloh - úvaha
 • Literární druhy a žánry
 • Projekty - seznam a zadání projektů ke stažení zde

Dějepis

 • Christianizace Evropy
 • Křížové výpravy
 • Struktura středověké společnosti
 • Románský a gotický sloh

 

 

 

Učivo na měsíc leden  

 

Anglický jazyk

 

- volný čas: cestování a dovolená (slovní zásoba)

- minulý čas prostý (kladná věta, záporná věta, otázka)

- počitatelnost, členy a/an

 

Český jazyk

 • Skloňování zájmena jenž – učebnice str. 59-61
 • Slovesný rod – učebnice str. 62-63
 • Příslovce, příslovcové spřežky, stupňování příslovcí – učebnice str. 66-68
 • Předložky, spojky, částice, citoslovce – učebnice str. 69-75

Dějepis

 • Christianizace
 • První středověké říše
 • Periodizace středověku

156140CC 93A4 43A3 BE02 953E532E2AEB 

 

 

Dne 21.12. jsme navštívili společně s 8. třídou plzeňskou ZOO. Velice zajímavá byla komentovaná prohlídka, kdy lektorka uváděla kuriozity ze světa zvířat. Žáci byli nadšení a exkurzi si užili. Za obě třídy jsme věnovali šek v hodnotě 250Kč na královskou pěči o lva berberského.

 

WhatsApp Image 2021 12 21 at 20.20.57

WhatsApp Image 2021 12 21 at 20.20.46 1

WhatsApp Image 2021 12 21 at 20.20.46

 

 

WhatsApp Image 2021 12 21 at 20.25.56 

 

 

 

 

 

 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PŘEJÍ SEDMÁCI

 

 

WhatsApp Image 2021 12 08 at 8.19.26 AM

WhatsApp Image 2021 12 08 at 8.19.25 AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učivo na měsíc prosinec

Anglický jazyk

- cestování, dovolená (slovní zásoba)

- minulý čas prostý (was/were, pravidelná slovesa, nepravidelná slovesa)

- Vánoce v anglicky mluvících zemích

Český jazyk

 • Odvozování přídavných jmen – uč. str. 49 - 52
 • Odvozování sloves - uč. str. 53 - 56
 • Skloňování zájmena jenž - uč. str. 59 - 61
 • Určování mluvnických kategorií - uč. str. 61 - 62
 • Slovesný rod – uč. str. 62 – 65

Matematika

Trojúhelník

 • shodnost rovinných útvarů 
 • věty o shodnosti trojúhelníků

trojúhelníková nerovnost

 • konstrukce trojúhelníků

Dějepis

 • Opakování pravěk
 • Referát

Zeměpis - státy severní Afriky

Přírodopis 

 • Vyšší živočichové II
 • Obratlovci – ptáci (anatomie, rozmnožování, naši zástupci, ekologie)

 

Informatika

 • Programování Scratch

 

 

 

Dvě podzimní páteční rána patřila žákům 6. a 7. třídy, kdy k nám do školy zavítal archeolog pan Mgr. Josef Hložek, PhD. Přednášel zde o pravěku a o středověku, jak lidé žili, hospodařili a jaké nástroje a šperky si vyráběli. Žáci si mohli prohlédnout artefakty z těchto dvou období. Jak nadšení byli, to lze vyčíst z přiložených fotografií. 

 

WhatsApp Image 2021 12 08 at 8.20.00 AMWhatsApp Image 2021 12 08 at 8.20.02 AM

WhatsApp Image 2021 12 08 at 8.20.03 AM

 

Dne 26. 11. 2021 jsme s naší třídou navštívili Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, které pro nás připravilo interaktivní edukační program s názvem Františkánský klášter - složte si příběh města Plzně. Nový program byl zaměřený na život ve středověké Plzni a historii Františkánského kláštera. Žáci si zde mohli vyzkoušet sestavit dřevěný model středověké Plzně a pochopit souvislosti spojené se založením města včetně obou klášterů. Dále si zde mohli prohlédnout interiéry i exteriéry františkánského kláštera, ze kterých byli velice nadšeni. 
 
Více fotografií naleznete ve Fotogalerii 7. třídy
 

 WhatsApp Image 2021 11 26 at 17.49.58 1

 

Učivo na měsíc listopad

 

Český jazyk - slova citově zabarvená (hanlivá, lichotivá), uč. str. 23-24.
- odborné názvy - termíny, uč. str. 25-28.
- obohacování slovní zásoby
---- tvoření nových slov: odvozováním, skládáním, zkracováním, uč. str. 31-48.

 

Dějepis - opakování ze 6. ročníku (pravěk)
- referáty do konce listopadu

Matematika 

Zlomky

 • početní operace se zlomky

Zeměpis

 Afrika: podnebí, vodstvo a přírodní krajiny, obyvatelstvo, kolonizace, hospodářství

 

Anglický jazyk

- zvířata na farmě a divoká zvířata (slovní zásoba)

- přítomný čas průběhový

- must

- osobní zájmena podmětová a předmětová (I x me, you x you, he x him....)

- opakování na čtvrtletní písemnou práci

 

Učivo na měsíc říjen

 

Matematika

 

Zlomky

 •         opakování
 •         čtení a zápis, zobrazení na číselné ose
 •         krácení a rozšiřování zlomků, základní tvar-        vztah mezi zlomky a desetinnými čísly
 •         porovnání zlomků, společný jmenovatel

Učivo na měsíc září

 

Anglický jazyk

- otázky a odpovědi

- opakování: "to be", "have got"

- škola, předměty, popis obrázku

- vazba There is/There are, předložky

 

Matematika 

 

Opakování učiva 6. třídy

 • početní operace – přirozená čísla, desetinná čísla
 • dělitel (dělitelnost, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, slovní úlohy)
 • osová souměrnost
 • úhel, trojúhelník, kružnice opsaná, vepsaná

 Přírodopis 

Vyšší živočichové I –  srovnání nižších  a vyšších živočichů

Úvod do studia strunatců

 • Strunatci – pláštěnci 
 • Strunatci – bezlebeční
 • Strunatci – obratlovci (rozdělení a charakteristika)

 Informatika

Úvod do informatiky

Kódování a šifrování dat a informací

Úvod do programování

 

Vážení rodiče, milé děti, zahájení školního roku 2020/21 bude úterý 1. září v 8.30. Zahájení bude trvat 1 vyuč. hod. 8.30-9.15. S sebou: přezůvky. Žáci dostanou rozvrh, dle kterého se začnou učit od 2. 9.

 

 

Rozvrh hodin

V rozvrhu  hodin může ještě dojít k úpravě kvůli zajištění tělocvičen pro naše žáky. Případná změna bude provedena do 15.9.2021.

Dne 2.9. nebude odpolední výuka výtvarné výchovy.

 

0

7:30- 8:10

1

8:30- 9:15

2

9:25- 10:10

3

10:30-11:15

4

11:25-12:10

5

12:15-13:00

6

13:05-13:50

7

13:50-14:35

8

14:40-15:25

Pondělí

 

ČJ

AJK

Z

M

Tvk

TVk

   

Úterý

F

ČJ

M

D

AJ

Tvd

Tvd

   

Středa

 

AJ

I

M

ČJ

   VV  VV

Čtvrtek

 

F

AJ

VZ

ČJ

HV

VO

   

Pátek

M

ČJ

D

EV

     

 

 

Potřeby a pomůcky pro školní rok 2021/2022

 

Český jazyk 4x linkovaný sešit A5 (č. 544), 1x plastová obálka, pracovní sešit bude placen v září

Anglický jazyk 1x linkovaný sešit A5 (č.544), 1x propisovací folie, pracovní sešit bude placen v září

Matematika 1x nelinkovaný sešit A4 (č. 440 nebo 460) + lenoch, rýsovací potřeby: tužka (tvrdost 3), pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, pracovní sešit – platba v září

Dějepis 1x linkovaný sešit A4 (č. 444)

Přírodopis 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Zeměpis 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Fyzika 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Výchova k občanství 1x linkovaný sešit A5 (č. 524)

Výchova ke zdraví 1x linkovaný sešit A5 (č. 524)

Etická výchova 1x linkovaný sešit A5 (č. 524)

Hudební výchova 1x notový sešit, 1x linkovaný A4 (jakýkoliv)

Výtvarná výchova/pracovní činnosti pastelky, voskovky, fixy, vodovky, temperové barvy, paleta, štětce, tužka č. 1, tuš, redispero - střední + násadka, barevné papíry, lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, hadr, igelitový ubrus na lavici, pracovní oděv (např. staré větší tričko nebo košile), skicák A4 – kufřík, krabice nebo taška na všechny výše uvedené pomůcky – děti si je budou nechávat ve skříňkách (lze použít kufřík z minulých let)

Informatika - 1x rychlovazač s transparentní titul. stranou a cca 10ks eurofolií

 

Zápisník na domácí úkoly!

Součástí penálu lepidlo a nůžky!

 

 


 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack