6.třída

Učivo na měsíc leden

Dějepis

Nejstarší starověké civilizace – Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Palestina, Fénicie

 

269504828 1352419915188584 6789503436156649311 n

Veselé Vánoce přejí žáci 6. třídy

 

264339177 1081828785962299 1159441813651734292 n

 

Učivo na měsíc prosinec

Český jazyk

Přídavná jména

Zájmena

Dopis

Anglický jazyk

- was/were

- minulý čas prostý (pravidelná a nepravidelná slovesa)

- časové výrazy (a long time ago, three days ago, last weekend...)

- vánoční svátky v anglicky mluvících zemích

Matematika

Úhel a jeho velikost

 • pojem, rýsování a přenášení úhlu
 • jednotky velikosti úhlu a měření velikosti úhlu
 • ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
 • početní operace s velikostmi
 • osa úhlu
 • rýsování bez úhloměru
 • souhlasné, střídavé, vedlejší a vrcholové úhly

 

Fyzika

Zeměpis hydrosféra, koloběh vody, atmosféra

Dějepis

Přírodopis

Lišejníky 

Jednobuněčné rostliny - sinice, bičíkovci, rozsivky, Jednobuněčné zelené řasy

 

Informatika - Práce s daty (Víme, co jsou data, evidence a kontrola dat)

 

Učivo na měsíc listopad

Dějepis

- pravěk - paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová
- protohistorie – doba železná
- archeologické kultury
- artefakty doby kamenné, bronzové, železné

Matematika

Dělitelnost přirozených čísel

 • násobek, dělitel
 • prvočíslo, číslo složené
 • kritéria dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
 • rozklad čísla na součin prvočísel
 • společný násobek, společný dělitel
 • krácení zlomků

Zeměpis

- měřítko, nadmořská výška, přírodní sféry (atmosféra, hydrosféra)

Anglický jazyk

1) jídlo a pití: slovní zásoba

2) počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (členy a/an - nulový člen)

3) some/any

4) much/many/a lot of

5) opakování na čtvrtletní písemnou práci

 

Učivo na měsíc říjen 

Matematika

Geometrické útvary v rovině

Matematické symboly používané v geometrii

-rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka, vzájemná poloha přímek

- trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnice, kruh

- obvody čtverce, obdélníku a trojúhelníku

- převody jednotek délek a obsahu

Obsah čtverce a obdélníku

 

 

Učivo na měsíc září

 

Anglický jazyk

- opakování z minulého ročníku

- slovní zásoba: rodina, moje věci

- sloveso "to be", "have got", "can"

- otázky a odpovědi, minulý čas prostý

 

Matematika

Opakování a rozšíření učiva 5. třídy

Čtení a zápis čísla v desítkové soustavě

Přirozená čísla a operace s nimi

 • sčítání, odečítání, násobení a dělení
 • zobrazení na číselné ose

Zlomky

 • zobrazení na číselné ose
 • porovnávání
 • početní operace (sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem)

Přírodopis 

Země a život

Systém organismů

Základy ekologie – vztahy mezi organismy                                                 

Pozorování přírody, mikroskop (stavba, příprava mikroskopického prep.)

Informatika

Úvod do informatiky

Kódování a šifrování dat a informací

 

Vážení rodiče, milé děti, zahájení školního roku 2020/21 bude úterý 1. září v 8.30. Zahájení bude trvat 1 vyuč. hod. 8.30-9.15. S sebou: přezůvky. Žáci dostanou rozvrh, dle kterého se začnou učit od 2. 9.

Rozvrh hodin

V rozvrhu  hodin může ještě dojít k úpravě kvůli zajištění tělocvičen pro naše žáky.

Případná změna bude provedena do 15.9.2021.

 

0

7:30- 8:10

1

8:30- 9:15

2

9:25- 10:10

3

10:30-11:15

4

11:25-12:10

5

12:15-13:00

6

13:05-13:50

7

13:50-14:35

8

14:40-15:25

Pondělí

 

AJK

M

AJ

Tvk

Tvk

   

Úterý

Z

M

ČJ

AJ

ČJ

Tvd

Tvd

   

Středa

F

M

ČJ

I

D

     

Čtvrtek

Z

M

F

ČJ

VZ

 

VV

VV

Pátek

 

ČJ

D

AJ

VO

HV

 EV    

 

 

Potřeby a pomůcky pro školní rok 2021/2022

Český jazyk 4x linkovaný sešit A5 (č. 544), 1x plastová obálka A5, pracovní sešit bude placen v září

Anglický jazyk 1x linkovaný sešit A5 (č.544), 1x propisovací folie, pracovní sešit bude placen v září

Matematika 1x nelinkovaný sešit A4 (č. 440 nebo 460) + lenoch, rýsovací potřeby: tužka (tvrdost 3), pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, pracovní sešit – platba v září

Dějepis 1x linkovaný sešit A4 (č. 444)

Přírodopis 1x linkovaný sešit A4 (č. 565), pastelky

Zeměpis 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Fyzika 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Výchova k občanství 1x linkovaný sešit A5 (č. 524)

Výchova ke zdraví 1x linkovaný sešit A5 (č. 524)

Etická výchova 1x linkovaný sešit A5 (č. 524)

Hudební výchova 1x notový sešit, 1x linkovaný A4 (jakýkoliv)

Výtvarná výchova pastelky, voskovky, fixy, vodovky, temperové barvy, paleta, štětce, tužka č. 1, tuš, redispero - střední + násadka, barevné papíry, lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, hadr, igelitový ubrus na lavici, pracovní oděv (např. staré větší tričko nebo košile), skicák A4 – kufřík, krabice nebo taška na všechny výše uvedené pomůcky – děti si je budou nechávat ve skříňkách (lze použít kufřík z minulých let)

Informatika - 1x rychlovazač s transparentní titul. stranou a cca 10ks eurofolií

Zápisník na domácí úkoly!

Součástí penálu lepidlo a nůžky!

1 mávání

 

Moji milí žáci, rodiče a přátelé!

Přeji všem krásné a odpočinkové prázdniny plné sluníčka 

a dobrodružství. Děkuji Vám za podporu a spolupráci

a do další etapy vzdělávání všem přeji

hodně úspěchů a pozitivní energie.

Váš učitel Vlasta

 


 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack