5.třída (2020-21)

A to je vše, přátelé...

1 mávání2 mávání

 

Prázdniny se Čtyřlistkem

Moji milí žáci, rodiče a přátelé!

Přeji všem krásné a odpočinkové prázdniny plné sluníčka 

a dobrodružství. Děkuji Vám za podporu a spolupráci

a do další etapy vzdělávání všem přeji

hodně úspěchů a pozitivní energie.

Váš učitel Vlasta

 

Červen - organizace

1.6. - Den dětí - sportovně soutěžní cesta kolem rybníků - stanoviště s úkoly

         s sebou: sportovní oblečení a obuv, batoh, svačinu, pláštěnku, něco na opékání

         odchod ze školy v 8:30, návrat do 12 hodin

9. 6. - čtvrtletní test - Vlastivěda (Habsburkové, doba osvícenská, průmyslová revoluce, národní probuzení, první a druhá světová válka)

11. 6. - čtvrtletní test - Český jazyk (přídavná jména, slovesa, zájmena, číslovky, příslovce, podmět a přísudek)

16. 6. - čtvrtletní test - Anglický jazyk (slovní zásoba: places in town (str. 53), clothes (str. 57),  months (str. 63), popis cesty (str. 59), přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový).

18. 6. - čtvrtletní test - Přírodověda (člověk a živá příroda, lidské tělo

21. 6. - beseda s hasiči

21. 6. - konzultační hodiny

22. 6. - čtvrtletní test - Matematika (písemné násobení a dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, převody jednotek, aritmetický průměr, zlomky, desetinná čísla; konstrukce: čtverec, obdélník, trojúhelník)

23.6. - focení tříd

28.6. - školní výlet - okolím Plzně na Krkavec

29.6. - První pomoc - projektový den

30.6. - výdej vysvědčení

                         

Okolím Plzně na Krkavec

1 Krkavec

2 Krkavec

3 Krkavec

 

 Řemeslo má zlaté dno - Stavitelství - stavba mostů

Projekt 1. stupně

Tvořivý materiál pro projekt Řemeslo má zlaté dno byly pořízeny z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2021. 

                             161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

1 most

2 most

3 most

4 most

 

Řemeslo má zlaté dno - Obuvnictví a brašnářství

Projekt 1. stupně

Tvořivý materiál pro projekt Řemeslo má zlaté dno byly pořízeny z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2021. 

 

                             161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

bota1

bota2

bota3

bota4

bota5

bota6

bota7

bota8

bota9

Den dětí

1. června - MDD (krásné dopoledne v přírodě s opékáním místo sešitů a učebnic)

1mdd

2mdd

3mdd

4mdd

6mdd

7mdd

8mdd 

9mdd

10mdd

ČERVEN - učivo

Český jazyk

- podmět a přísudek, základní skladební dvojice

- věta jednoduchá a souvětí, spojování vět v souvětí, opakování učiva

Anglický jazyk

- předložky in/on/at+ data

- celebrations (tradice a oslavy), přítomný čas prostý a průběhový

Matematika

- zlomky, desetinná čísla, číselná osa (kladná a záporná část), opakování učiva

Vlastivěda

- druhá světová válka, přechod k demokracii, opakování učiva

Přírodověda

- mimořádné situace, bezpečnost v dopravních situacích, opakování učiva

Květen - organizace

17.5. - návrat k běžnému režimu družiny a výuky

         - režim družiny 3.-5.třída pod vedením sl.vych.J.Hrachovcové

         - ranní družina od 6:30

         - ranní testování v pondělí od 6:30 do 7:30 v ranní družině, poté ve třídě

         - obědy každý den od 12:00, poté 5.hodina do 13:30 (středa do 14:15)

         - tělesná výchova venku (oblečení a obuv na hřiště a do lesa)

       

  1 2 3 4   5 6

od          do

8:30-9:15

9:15-10:00

10:30-11:15 11:15-12:00 12:00-12:45 12:45-13:30 13:30-14:15
PONDĚLÍ ČJ ČJ AJ-K AJ oběd M
ÚTERÝ ČJ M EV AJ oběd INF
STŘEDA ČJ M AJ VL oběd TV TV
ČTVRTEK ČJ ČJ HV oběd
PÁTEK ČJ M VV oběd VV

Den Země

Bylo načase doklidit školní zahradu, tak jsme se do toho pustili s vervou.

pytel 1

pytel 2

pytel 3

pytel 4

KVĚTEN - učivo

Český jazyk

- příslovce, základní skladební dvojice, podmět a přísudek

- věta jednoduchá a souvětí, stavba věty

Anglický jazyk

- předložky in/on/at+ data

- celebrations (tradice a oslavy), přítomný čas prostý a průběhový

Matematika

- zlomky, desetinná čísla

Vlastivěda

- První Československá republika, druhá světová válka

Přírodověda

- rozmnožovací soustava, vývojová stadia člověka

- mimořádné situace

 

Duben - organizace

12.4. - otevření školy pro 1. stupeň bez rotační výuky

        - možnost příchodu do kmenových tříd od 7:30 - 8:30

        - příchod pro žáky do školy hlavním vchodem

- od 12.4. změna časů na oběd, do jídelny máme vstup od 13:10

- obědy jsou přihlášeny všem žákům (kdo nebude chodit do školy - nutné odhásit)

- vyzvedávací časy - po vyučování 12:50

                            - po obědě cca 13:30

- bližší informace o výuce a testování bylo zasláno emailem

- výuka dle rozvrhu (nevyučuje se tělesná výchova a zpěv, hodiny po obědě budou odučeny před obědem)

DUBEN - učivo

Český jazyk

- zájmena, číslovky

Anglický jazyk

- předložky in/on/at+ data

- celebrations (tradice a oslavy), přítomný čas prostý a průběhový

Matematika

- aritmetický průměr, zlomky

- jednotky obsahu

Vlastivěda

- národ sobě, Češi a Němci, první světová válka

Přírodověda

- smyslová, kožní a nervová soustava

 

BŘEZEN - učivo

Český jazyk

- slovesa - slovesný způsob

Anglický jazyk

- like/love/hate + ing, předložky in/on/at

- detectives (oblékání), přítomný čas průběhový

Matematika

- numerace v oboru nad 1 000 000, zaokrouhlování

- převody jednotek délky, času, hmotnosti a objemu

Vlastivěda

- průmyslová revoluce v Čechách, život za průmyslové revoluce

- národní probuzení, revoluční rok 1848

Přírodověda

- trávící a vylučovací soustava, návykové látky, závislosti a zdraví

- vhodná skladba stravy

 

ÚNOR - učivo

Český jazyk

- slovo a jeho význam

- přídavná jména - druhy

- koncovky přídavných jmen měkkých a tvrdých

Anglický jazyk

- Sport (volný čas, sport); like/love/hate + ing

- tázací výrazy who, which, what, where, when; předložky in/on/at

Matematika

- vlastnosti početních operací s přirozenými čísly, zápis čísla v desítkové soustavě

- písemné algoritmy početních operací, násobilka

Vlastivěda

- současnost a minulost v našem životě - bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života

Přírodověda

- kostra, svalová soustava, dýchací soustava

- péče o zdraví - zdravý životní styl, denní režim, správná výživa

 

LEDEN - učivo

Český jazyk

- podstatná jména - určování vzorů, skloňování

- přídavná jména - druhy

- koncovky podstatných jmen a přídavných jmen měkkých a tvrdých

Anglický jazyk

- My life (můj život, škola)

- přítomný čas prostý; předložky by, on

Matematika

- sestavení slovní úlohy a její zápis, výpočet a odpověď

- vlastnosti početních operací s přirozenými čísly, zápis čísla v desítkové soustavě

- zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 a 1 000 000

Vlastivěda

- Evropa a svět - evropské státy, EU, cestování

- dějiny jako časový sled událostí, současnost a minulost v našem životě

Přírodověda

- životní podmínky, základní společenstva - vztahy mezi organismy

- rostliny, houby, živočichové - průběh a způsob života

sněhulák

Přejeme všem rodičům, prarodičům

a přátelům školy pohodové vánoční

svátky a spoustu zdraví po celý rok!

žáci 5. třídy ZŠ Elementária

 

Vyrábíme voňavé mýdlo

myd1

myd2

myd3

 

Charitativní sbírka pro nadaci Dobrý anděl

V pátek 4.12. proběhl 3.ročník charitativní sbírky pro nadaci Dobrý anděl. Chtěl bych Vám všem velmi poděkovat za příspěvky do této sbírky.

Společně jsme vybrali 13 000,- Kč.
Moc Vám děkujeme za spolupráci.

Pedagogický sbor ZŠ Elementária

 

Mikulášská nadílka (divné, ale nikoho do pekla nevzali)

mik 1

mik 2

mik 3

PROSINEC - organizace

4. 12. - Mikulášská nadílka

4. 12. - charitativní sbírka Dobrý anděl

21. 12. - Vánoční dílničky

22. 12. - Třídní vánoční besídka

23. 12. - 3. 1. - vánoční prázdniny

 

PROSINEC - učivo

Český jazyk

- slovní druhy, jejich užívání

- podstatná jména - určování vzorů, skloňování

- mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves

Anglický jazyk

- vyjádření schopnosti pomocí způsobového slovesa can/can´t

- popis dovedností, dotazy a odpovědi

Matematika

- využití komutativnosti a asociativnosti v oboru do i nad 1 000 000

- vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

- zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 a 1 000 000

Vlastivěda

- Evropa a svět - evropské státy, EU

- okolní krajina - zemský povrch, vodstvo na pevnině, rostliny a živočichové

Přírodověda

- podnebné pásy - tropický, subtropický, mírný, polární

 

Sady konstrukčních stavebnic Lego pro soutěž Malý velký stavitel byl pořízen z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2020. 

                             161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

 Lego soutěž - malý velký stavitel

 1. Vojta

 

3. Tom

 

LISTOPAD - učivo

Český jazyk

- předložky (s, se, z, ze, v, ve), předpony (s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-, ob-, o-, v-)

- psaní bě/bje-, pě-, vě/vje-, mě/mně

- dělení slov na konci řádku

- vyjmenovaná slova a slova příbuzná

Angličtina

- vazba There is/There are

- přídavná jména pro popis člověka

 Matematika

- zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce a miliony

- slovní úlohy (zápis, výpočet a odpověď)

Vlastivěda

- naše vlast, státní symboly, poloha, rozloha, hranice

- ČR - obyvatelstvo, povrch, vodstvo, podnebí, zemědělství, nerostné bohatství, průmysl a doprava, cestovní ruch

Přírodověda

- vesmír - Slunce, planety a planetky, hvězdy a souhvězdí, měsíc - dobývání vesmíru

 

ŘÍJEN - organizace

6. 10. - Logická olympiáda (papír, tužka, kalkulačka)

7. - 14. 10 - Lego stavby - malý velký stavitel

28. 10. - Státní svátek

29. a 30. 10. - podzimní prázdniny

 

ŘÍJEN - učivo

Český jazyk

- slovotvorný základ, tvoření odvozených slov

- užívání správných koncovek

- předložky, předpony, zdvojení souhlásek

 

Anglický jazyk

- vazba "have got"

- přivlastňování

 

Matematika

- zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000

- písemné algoritmy početních operací (pís. sčítání a odčítání, pís. násobení a dělení)

- sestavení slovní úlohy, zápis, výpočet a odpověď

- čtení, zápis a znázornění zlomků

 

Vlastivěda

- regiony ČR - kraje a krajská města

- světové strany, orientace


Přírodověda

- neživá příroda (nerosty a horniny, energetické suroviny, elektrická energie)

- látky a jejich vlastnosti, porovnávání, měření veličin

 

Enviromentální projekt 1.stupně

Společně se všemi třídami 1.stupně jsme se od září pustili do zkoumání naší přírody. Každý měsíc se budeme věnovat jednomu tématu ze světa přírody.

Září - Houbové království

Sice rostou, ale moc nešmakují!

2

3

 

Vážení rodiče a milí žáci!

Již nastal čas usednout opět do školních lavic. Zvu Vás na zahájení nového školního roku ve čtvrtek dne 10. 9. v 8:30 hodin, tentokráte v budově 2. stupně. Výuka bude probíhat již dle rozvrhu.

Co s sebou: přezuvky, desky na tiskopisy, psací potřeby, čip na oběd

 

Další info:

- oběd ve 12 hodin (objednat nebo odhlásit sami v ŠJ)

- ŠD v provozu od 6:30 - 16:00 hodin

 - výuka již dle rozvrhu

 ROZVRH HODIN

  1 2 3 4   5 6

od          do

8:30-9:15

9:15-10:00

10:30-11:15 11:15-12:00 12:00-12:45 12:45-13:30 13:30-14:15
PONDĚLÍ ČJ ČJ AJ-K HV oběd M  
ÚTERÝ ČJ M EV AJ oběd INF  
STŘEDA ČJ M AJ VL oběd VV VV
ČTVRTEK ČJ TV TV AJ oběd  
PÁTEK ČJ M ČJ oběd  

ČJ, M, INF, VL, PŘ, VV, TV, PČ - Mgr. Vlastimil Brychta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

EV - Mgr. Dana Kabátníková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

AJ - Mgr. Martina Regnerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

AJ-K - Mr. Jerald Dela Cruz

HV - Mgr. Zuzana Valdmanová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

 

BÝVALÁ ČTVRTÁ TŘÍDA

 
 
Přeji všem dětem krásné a pohodové prožití zasloužených letních prázdnin
a rodičům klidné dny bez distanční a on-line výuky,
za což všem mnohokráte děkuji.
 
Váš třídní učitel Vlasta
 
hurááá
 

Seznam pomůcek pro 5. třídu

  • penál (ořezávátko, nůžky, guma, pero, základní sada pastelek, základní sada fixů, 2 tužky č. 2, tužka č. 3, lepidlo, kružítko)
  • trojúhelník s ryskou, rovné pravítko
  • kalkulačka
  • kufřík na VV pomůcky (vodové barvy, štětce, kelímek na vodu, tuš, pokud je mají děti z loňska, není třeba doplňovat nové), plastová paleta, voskovky, hadřík, ochranný oděv na VV (triko, zástěrka) desky na učebnice a sešity (tvrdé s gumou)
  • notýsek - školní diář (zápis úkolů, akcí,..)
  • trhačka A5 linkovaná a nelinkovaná
  • pastelky a fixy (větší sada, min 12 ks do kufříku)
  • přezůvky cvičební úbor - hřiště (tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty - do tašky) - tělocvična (tepláky, triko, boty s bílou podrážkou - do batůžku)
  • sešity + podložky (lenochy) zakoupím hromadně dle požadavků vyučujících

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack