3.třída

LEDEN 2022

organizace:

5.1. knihovna

12.1. pololetní test ČJ 

14.1. pololetní test AJ

17.1. pololetní test M

20.1. pololetní test PRV

24.-28.1. ozdravný pobyt na horách (penzion Lucie Šumava)

31.1. pololetní vysvědčení 

učivo:

ČJ

opakování vyjmenovaných slov po B,L,M

slovní druhy:

podstatná jména

přídavná jména

zájmena

číslovky

M

souměrnost

písemné sčítání

PRV

lidské tělo

- stavba těla

-smysly

-vnitřní orgány

- u lékaře

- zdravý životní styl a výživa

AJ

téma: Funny faces

slovní zásoba: eye,nose, face, hair, ear, mouth

fráze:

I ´ve got a big nose. She ´s got glasses.

okruhy k pololetním testům:

ČJ

- i/y,í/ý po tvrdých a měkkých slohláskách

- párové souhlásky

- vyjmenovaná slova po B,L,M

M

malá násobilka

sčítání a odčítání do 100

geometrie (rýsování přímky, úsečky, měření úseček, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, tělesa)

AJ

slovní zásoba a fráze

PRV

živá příroda (stromy a keře, byliny, houby, ovoce, zelenina)

Vlastnosti látek

teplota

objem

čas

hmotnost

 

 

 55777866ize.png

PROSINEC 2021

organizace:

1.12. návštěva knihovny

3.12. Mikulášské učení a nadílka

3.12. L-klub Povídání o Vánocích (divadelní představení)

20.12. Vánoční dílničky

22.12. Třídní vánoční besídka

učivo:

ČJ 

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

M

násobení a dělení

mnohoúhelníky

slovní úlohy

PRV

teplota

hmotnost

objem

Vánoce

AJ

téma: Pirates

fráze:

I'm happy (sad, hungry, thirsty, angry, scared).

He's .... .

She's .... .

Good morning. Good evening. Good afternoon.

téma: Merry Christmas

Třídní vánoční besídku jsme si užili den před vánočními prázdninami... :) 

f4d8d8d45ize.jpeg

666d55d55ddsize.png

V pondělí 20.12. jsme opět tvořili - byly v plánu Vánoční dílny.

Na čtyřech stanovištích jsme si vyrobili krásné přáníčko, sněžítko, ozdobu na vánoční stromeček a svícen.

g5445646e-1.png

2566dddize-2.png

serrfddddd.png

*Tvořivý materiál pro vánoční dílny byl pořízen z dotace Magistrátu města Plzně - podpora aktivit k technickému vzdělávání

15.12. jsme při pracovních činnostech zase "kuchtili" :). Pečení cukroví máme z domova až až, rozhodli jsme se tedy, že si vyzkoušíme přípravy na Silvestra a míchali jsme, krájeli, dochucovali, až jsme docílili těch nejchutnějších pomazánek. Ty jsme si rovnou dali k svačině a moc si pochutnali.

574411111122e.jpeg

332225411-2.jpeg

"Hokusy pokusy" při prvouce - učíme se fyzikální veličiny :)

966555e.jpeg

i988544411ze-2.jpeg

V pátek 3.12. jsme se učili tak nějak po čertovsku :) Aby ne, když se na nás přišli podívat Mikuláš, anděl a tlupa čertů přímo z pekla. Jelikož jsme ale děti vesměs šikovné a hodné, nikoho si neodnesli a naopak jsme si vysloužili sladké překvapení...

5855223366ze.jpeg

3.12. jsme se vydali do nedalekého L-klubu na hudební divadelní představení Povídání o Vánocích. Na malou chvíli jsme se ocitli také v roli herců přímo na pódiu a okusili tak, jak vypadá divadlo z opačné strany...

7885541155-2.jpeg

LISTOPAD 2021

organizace:

3.11. knihovna

8.11.  čtvrtletní test ČJ

10.11. vánoční fotografování

11.11. čtvrtletní test PRV

15.11. čtvrtletní test M

19.11. čtvrtletní test AJ

24.11. konzultační hodiny 14.30 - 16.00

  učivo:

ČJ

vyjmenovaná slova po B

vyjmenovaná slova po L

Rozvoj fantazie, slohová cvičení, vypravování.

násobení a dělení čísly 8,9,10

geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník)

AJ

téma: Super pets

slovní zásoba: a pet, a dog, a cat, a mouse, a rabbit, a fish, a bird, a spider, big, little

fráze:

It's a.... .

Is it a ....? Yes, it is./No, it isn't.

OKRUHY KE ČTVRTLETNÍM TESTŮM

ČJ

abeceda

psaní i/y po měkkých, tvrdých souhláskách

párové souhlásky

antonyma, synonyma, slovo nadřazené, podřazené a souřadné

slova mnohoznačná

slova citově zabarvená

stavba slova (kořed, předpona, přípona)

práce s textem

M

sčítání a odčítání do 100

malá násobilka

slovní úlohy

geometrické tvary

rýsování a měření úsečky

PRV

orientace vkrajině

světové strany

mapa 

Česká republika, Praha

podzim (stromy, keře, byliny)

AJ

fráze a slvní zásoba z témat - a school, a TV show

numbers (0-20)

colours

My tak rádi kuchtíme.... :) aneb pracovní činnosti s chutí!

552222266e.jpeg

4545456e-2.jpeg 

ŘÍJEN 2021

Organizace:

4.10. logická olympiáda - plnění

6.10. knihovna

13.10. Újezd nade Mží "barevný podzim" - celodenní výlet

25.10. Halloweenské dílny 

25.10. Halloweenský večerní program + přespání ve škole

27.-29.10. podzimní prázdniny

učivo:

ČJ

párové souhlásky

význam slov

(slova protikladná, souznačná, mnohoznačná, podřazená, nadřazená, souřadná)

vyjmenovaná slova po B

M

násobení a dělení čísly 6,7

tělesa a geometricé tvary

PRV

Živá příroda 

(stromy a keře, byliny, houby, ovoce a zelenina, užitkové plodiny)

AJ

téma: the TV show

slovní zásoba: a chair, a clock, a table, a door, a board, a window, a desk

fráze:

How old are you? - I'm eight.

numbers 13-20

V pondělí 25.10. se od 17.00 naše škola proměnila v doupě nejrůznějších příšerek, strašidýlek, čarodějnic a duchů :-). Užili jsme si diskotéku, bohatý raut, soutěže a dokonce i noční stezku odvahy. Ti nejodvážnější ze všech dokonce ve škole přespali až do rána...

imageresize.jpeg

25.10. Halloweenské dílny - jako v loňském školním roce, tak i letos jsme nezapomněli na vyrábění strašidelných halloweenských předmětů. Na čtyřech stanovištích jsme si vyzdobili krásného netopýra, postrašili se duchem na špejli a nezapomněli ani na dýni - tradiční symbol tohoto svátku. Vše jsme si potom uložili do stylové strašidelné tašky, kterou jsme si také sami vyzdobili. 

555454444455.jpeg

161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

*Tvořivý materiál pro dílny byl pořízen z dotace města Plzně - podpora aktivit k technickému vzdělávání 2021

 

Ve středu 13.10. jsme si moc užili den na farmě v Újezdu nade Mží :

455588555.jpeg

545598888.jpeg

 

4.10. Jsme se zapojili do dalšího kola logické olympiády a pořádně si procvičili své mozkové závity...

55522224444e.jpeg 

ZÁŘÍ:

organizace:

1.9. - slavnostní zahájení (8.30-9.15)

od 2.9. výuka v rozsahu viz rozvrh hodin

od 6.9. zahájení kroužků (1. týden kroužky na vyzkoušení)

           žáci si nosí pomůcky na VV, PČ a TV (dle seznamu pomůcek)

8.9. (středa) - knihovna

27.9. projektový den svatého Václava

28.9. státní svátek (Den české státnosti)

do 30.9. registrace do Logické olympiády

učivo:

ČJ 

- opakování učiva 2. ročníku

- abeceda

-slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

literární pojmy - pohádka, báseň

M

- opakování učiva 2. ročníku

- porovnávání čísel

- sčítání a odčítání v číselném oboru do 100

- znázornňování čísel na číselné ose

- geometrie (lomená čára, přímka, úsečka)

AJ

- tématický okruh: Škola

slovní zásoba ( a pen, a pencil case, a rubber, a ruler, a book)

slovesa: být, mít

PRV

- orientace v místě bydliště a školy

- základy slušného chování, komunikace, mezilidské vztahy

- bezpečnost silničního provozu

Pondělí 27.9. jsme věnovali památce patrona naší vlasti - svatému Václavovi. Prezentací jeho životní cesty a odkazu jsme se seznámili nejen s knížetem Václavem, ale také jsme si připomněli, jak důležité jsou lidské vlastnosti- víra, diplomacie, spravedlnost, vzdělání a učení se životu jako takovému.

5558222222.jpeg

66648541-2.jpeg

Rozvrh hodin:

 
    1.    2.   3.   4.   5.   6.
pondělí  ČJ  ČJ  M  AJ   -  VV
úterý  M  TV  TV  ČJ   -  AJk
středa  ČJ  ČJ  M  PRV   -  PČ
čtvrtek  ČJ  AJ  PRV  M   -  HV
pátek  ČJ  M  AJ ČJ    -  

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

1.9.2021 - slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 (1 vyučovací hodina 8.30-9.15)

 Prosím o včasný příchod z důvodu testování.

S sebou přezůvky, penál  a desky na formuláře (přihláška do družiny, uvolnění žáka, atd.)

Školní družina v provozu 6.30-16.00 (tento den nebude oběd, dejte prosím dětem větší svačinu)

od 2.9. 2021

Výuka již v rozsahu dle rozvrhu hodin, obědy zajištěny v klasickém čase od 12.00 hodin.

S sebou aktovka, penál. Čipy na obědy máme uloženy ve třídě.

Od 6.9.2021

Začínají úvodní hodiny kroužků, které si žáci mohou v tomto týdnu zdarma vyzkoušet.

V průběhu týdne si žáci budou nosit vybavení na VV, PČ a TV (viz seznam níže).

 

 

prazd.jpg

seznam pomůcek na školní rok 2021/2022

třídní fond: 100,- Kč (budu vybírat v září)*

sešity:

čtenářský deník - A5 s tvrdými deskami (typ knihy)

*sešity ČJ, ČJ diktáty a cvičení, M, AJ a PRV zakoupím z fondu třídy

úkolníček (malý notýsek)

penál:

2 pera (ideálně pilot)

2 obyčejné tužky

pastelky

guma

ořezávátko

malé nůžky

malé lepidlo

malé pravítko

kufřík VV:

podložka na lavici

zástěra (staré triko)

vodové barvy, základní temperové barvy + štětce

paleta

kelímek na vodu

hadřík

modelína

voskovky

lepidlo (ideálně herkules či bílá lepicí pasta)

na TV:

V září budeme chodit ven, tedy sportovní oblečení a obuv dle počasí.

Od října do tělocvičny:

triko, kraťasy, sportovní boty s bílou podrážkou (vše do batůžku) 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack