8.třída

Vítejte na stránkách 8. třídy

 

Učivo na měsíc leden

Český jazyk

Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami (souvětí souřadné, hlavní věty v poměru slučovacím) – učebnice str. 56-71

Matematika

 -číselné výrazy, výrazy s proměnnými - početní operace s výrazy (učebnice - kapitola 6)

- násobení a dělení mnohočlenů (učebnice - kapitola 6)

Anglický jazyk

 

Německý jazyk

Témata:

 • Moje rodina
 • Mé koníčky

 

depositphotos_62274963-stock-illustration-seamless-cartoon-winter-landscape.jpg

Učivo na měsíc prosinec

Český jazyk

Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - uč. str. 46 - 48

Skladba - věta jednoduchá a souvětí - uč. str. 50 - 51

Opakování

Anglický jazyk

- u doktora (slovní zásoba, minidialogy)

- extrémní sporty, každodenní fráze (have, do, make)

- minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý

- Vánoce v anglicky mluvících zemích

Německý jazyk

 • 4. pád podstatných jmen s neurčitým členem
 • Časování pravidelných sloves
 • Předložka um
 • Množné číslo

Matematika

 • Pythagorova věta - řešení slovních úloh (učebnice - kapitola 3) 
 • číselné výrazy, výrazy s proměnnými - početní operace s výrazy, úprava výrazů, vzorce (učebnice - kapitola 6)

Dějepis

- 1. fáze průmyslové revoluce

 - revoluční rok 1848

Zeměpis

 • svrchovanost států, území, poloha, rozloha a hranice států, správní členění

Přírodopis

 • buňka, tkáně, orgány, kosterní soustava

Chemie

 • Částicové složení látek
 • atomy a molekuly
 • protonové a nukleonové číslo
 • PSP, periodický zákon, perioda, skupina

Informatika

 • Hromadné zpracování dat

 

 

 

Učivo na měsíc listopad

Český jazyk

- slovesný vid, uč. str. 29-33.
- pravopis v koncovkách -i/í, -y/ý, uč. str. 35-41.
- předpony s-, -z, vz-, předložky s/se, z/ze, uč. str. 42-45.

 Německý jazyk

- věta jednoduchá
- sloveso sein, haben
- časování pravidelných sloves
- určitý a neurčitý člen
- školní potřeby - užití ve větách

Zeměpis

- světový průmysl, doprava, služby, cestovní ruch, světový obchod

Přírodopis

- lichokopytníci, sudokopytníci, primáti, úvod do člověka (původ, vývoj, vědní disciplíny)

Anglický jazyk 

1) přítomný čas průběhový pro budoucnost

2) will/be going to

3) dopravní prostředky budoucnosti

4) podstatná jména odvozená od sloves

5) opakování na čtvrtletní písemnou práci

 

Dne 5.11. se žáci 8. a 9. třídy zúčastní akce: Posviť si na budoucnost, konanou v DEPO2015. -ZRUŠENO KVŮLI COVID SITUACI

odkaz: https://www.posvitsinabudoucnost.cz/

Učivo na měsíc září

Anglický jazyk

- přítomné časy, frekvenční příslovce

- volný čas a zájmová činnost

- minulý čas prostý

- každodenní fráze (suggestions)

Chemie

Úvod do chemie

Látky a tělesa

 • skupenství látek , změny skupenství

Zásady bezpečné práce – laboratorní sklo, pomůcky

Nebezpečné látky - H, P věty, piktogramy

Informatika

Úvod do informatiky

Práce s daty, tabulkami

 

Vážení rodiče, milé děti, zahájení školního roku 2020/21 bude úterý 1. září v 8.30. Zahájení bude trvat 1 vyuč. hod. 8.30-9.15. S sebou: přezůvky. Žáci dostanou rozvrh, dle kterého se začnou učit od 2. 9.

Rozvrh hodin

V rozvrhu  hodin může ještě dojít k úpravě kvůli zajištění tělocvičen pro naše žáky. Případná změna bude provedena do 15.9.2021.

 

0

7:30- 8:10

1

8:30- 9:15

2

9:25- 10:10

3

10:30-11:15

4

11:25-12:10

5

12:15-13:00

6

13:05-13:50

7

13:50-14:35

8

14:40-15:25

Pondělí

Tvk

Tvk

M

M

AJK

HV

     

Úterý

 

AJ

ČJ

D

NJ

Tvd

TVd

   

Středa

F

M

M

ČJ

AJ

I

 

NJ

Čtvrtek

F

Z

ČJ

NJ

CH

 

VZ

 

Pátek

 

CH

AJ

D

ČJ

VV

   

 

Pomůcky pro školní rok 2021/2022 8. třída

Český jazyk - 2x linkovaný sešit A5 (č. 544), pracovní sešit – platba v září 

Dějepis1x linkovaný sešit A4 (č. 444)

Anglický jazyk - 1x linkovaný sešit A5 (č.544), 1x propisovací folie, pracovní sešit – platba v září 

Matematika - 1x nelinkovaný sešit A4 (č. 440 nebo 460) + lenoch, rýsovací pomůcky - tužka (tvrdost 3), pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, pracovní sešit – platba v září 

Informatika - 1x rychlovazač s transparentní titul. stranou a cca 10ks eurofolií

Přírodopis - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky Zeměpis - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Fyzika - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky 

Výtvarná výchova - pastelky, voskovky, fixy, vodovky, temperové barvy, paleta, štětce, tužka č. 1, tuš, redispero – střední tloušťka, barevné papíry, lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, hadr, igelitový ubrus na lavici, pracovní oděv (např. staré větší tričko nebo košile), skicák A4, kufřík, krabice nebo taška na všechny výše uvedené pomůcky – děti si je budou nechávat ve skříňkách (lze použít kufřík z minulých let) 

Hudební výchova -1x notový sešit, 1x linkovaný sešit A4 (jakýkoliv – možno použít z loňska) 

Výchova k občanství -1x linkovaný sešit A5 (č. 524) 

Výchova ke zdraví - 1x linkovaný sešit A5 (č. 544) 

Zápisník na domácí úkoly!!! 

Součástí penálu lepidlo a nůžky!!!

 zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack