8.třída

Vítejte na stránkách 8. třídy

Slunečné prázdniny a spoustu dobrodružství Vám přeje

tř. učitelka Vladěna Vopatová35 06

Beautiful white flowers of anemones in spring in a forest close-up in sunlight in nature. Spring forest landscape with flowering primroses. Stock Photo | Adobe Stock

Učivo květen - červen

Český jazyk 4. ČPP - okruhy (9. 6. 2022)

Úvaha: 4 témata budou zadány až před samotnou písemnou prací. 

 

Práce bude písemná ve formátu A4.

 

Hodnocení: Známka za slohovou práci + známka za pravopis.

Český jazyk

 • Úvaha, postup úvahový, slohová kompozice, rozbory literárních děl
 • Slovanské jazyky
 • Zvuková podoba jazyka
 • Základy literární teorie
 • Práce s textem
 • Interpretace literárních děl
 • Čtení 
 • Základní slohové postupy
 • Vlastní tvořivé psaní – charakteristika, úvaha, vypravování

Anglický jazyk

 • komunikace (tell a joke, tell lies, have an argument….)
 • vztažná zájmena (who, which, where, that)
 • přídavná jména s –ed/-ing (bored x boring, excited x exciting….)
 • modální slovesa: must/can’t

Německý jazyk

 • Opakování – shrnutí učiva, čtení, překlad 

 • Čtení
 • Překlad
 • Dovolená
 • Časování sloves

Matematika

 

Fyzika

 

Chemie

Sulfidy, hydroxidy, kyseliny, soli, neutralizace, kyselost a zásaditost roztoků

Chemické reakce - chemická rovnice- výchozí látky, produkty, zákon zachování hmotnosti

 • látkové množství , molární hmotnost

Přírodopis 

 

Zeměpis

 

Dějepis - 1. světová válka

 

Organizace květen - červen

 • 20. 5. Síla lidskosti (aula Zpč. univerzity)
 • 6. 6. Fotografování tříd
 • 12. - 15.6. Vodácký kurz

 

 

Soutěž v anglickém jazyce

V úterý 10. 5. se na naší škole uskutečnila soutěž v anglickém jazyce pro přihlášené zájemce z 8.-9. tříd. Soutěž probíhala v počítačové učebně během 2.  vyučovacího bloku ve dvojicích a obsahovala diskuzi o vylosovaných tématech, minidialog a popis obrázku. Vzhledem k velkému zájmu o účast proběhlo před ústní částí písemné předkolo, ze kterého se probojovalo 6 nejlepších do finále, již výsledky předkola byly velmi těsné. Celkovým vítězem se stala Dominika, druhé místo získal Adam a trojici na stupni vítězů doplnil Vítek.

 279924817 538941007612403 8456639189434829139 n 1

Ve středu 20. 4. navštívili žáci 8. ročníku Environmentální centrum v Krsech.

Více fotografií naleznete v sekci Fotogalerie.

WhatsApp Image 2022 04 21 at 21.39.09

 

 

V pátek 22. 4. se žáci zúčastnili Dne Země v Borském parku. Více fotografií naleznete v sekci Fotogalerie.

WhatsApp Image 2022 04 23 at 12.07.56 4 

 

 UČIVO NA MĚSÍC DUBEN

Okruhy na čtvrtletní práci z Čj  - 8. ročník (7. 4. 2022)

 1. část
 1. Věta jednoduchá a souvětí
 2. Druhy souvětí: souřadné a podřadné
 3. Druhy vět v souvětí
 4. Druhy vedlejších vět: podmětná, přísudková, předmětná, přívlastková, doplňková, příslovečná (místní, časová, způsobová, měrová, příčinná, účelová, podmínková, přípustková)
 5. Významové poměry mezi hlavními větami: slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, důsledkový, příčinný
 6. Významové poměry mezi větnými členy
 1. Část

pravopis

 

Český jazyk

 • Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami
 • Interpunkce v souvětí 
 • Grafické znázornění souvětí
 • Literatura – Karel Čapek, Božena Němcová, J. R. R. Tolkien
 • Čtení s přednesem 
 • Sloh - Charakteristika
 • Literární druhy a žánry

 

Německý jazyk

 • Množné číslo
 • Pracovní pozice – dialogy
 • Užití čísel do 100

 

Duben

 

- kruh, kružnice - Thaletova věta, obvod kruhu, délka kružnice, obsah kruhu, části kruhu (kružnice); rýsování (učebnice - kapitola 5)

 

- řešení úloh v pracovním sešitě (str. 93 - 104)

 

UČIVO NA MĚSÍC BŘEZEN 

Český jazyk 

Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami (uč. str. 56 – 71).

 

Německý jazyk 

Množné číslo, předložka in ve 3. pádě, předložka im a um.

 

Matematika

vzorec (a-b)^2; vzorec a^2 - b^2 a opakovaní vzorce (a+b)^2 ;

V učebnici je tato látka i s příklady na str. 112 - 116. 

V pracovním sešitě vyplnit str. 46.

 

Anglický jazyk

Učebnice str. 45, 46 - Cv. 1,2, 47/Cv. 4, cv. 7,8 (témata Jobs, At the Zoo, be allowed to, let, make). 

 

Přírodopis

- dýchací soustava

 

Zeměpis

Africe- poloha, podnebí

 

UČIVO NA MĚSÍC ÚNOR

Český jazyk

Skladba 
Věta jednoduchá a souvětí
Souvětí souřadné a podřadné.
Grafické znázornění souvětí.
Druhy vedlejších vět. 
Příští týden ve středu (23. 2.) bude test na skladbu + pravopisná cvičení (bě, pě, vje, mě, mně a shoda přísudku s podmětem). 
 
Matematika
- početní operace s výrazy, mnohočleny (učebnice - kapitola 6)
- vytknutí před závorkou, zapsání výrazu jako součin, roznásobení (učebnice - kapitola 6)
- vzorce pro úpravu výrazů (učebnice - kapitola 6)
 

Anglický jazyk

1. přídavná jména a příslovce (slow x slowly, beautiful x beautifully, easy x easily, fast x fast) - str. 43 v učebnici - tabulka nahoře

procvičování online:https://wordwall.net/resource/14321048/adverbs-of-manner-newnebo v pracovním sešitě

2. minulý čas průběhový a minulý čas průběhový: Minulé časy jasně a přehledně - YouTube - vysvětlení

učebnice str. 43/Grammar - přečíst si příklady

poznámky do sešitu: minulý čas průběhový (past continuous) - děje, které probíhaly zároveň ve stejný čas - např. I was reading a book, my sister was watching TV and my friend was doing his homework.

minulý čas prostý (past simple) - děje proběhly těsně po sobě - např. I got up, I had breakfast and I brushed my teeth.

minulý čas průběhový a prostý: jeden děj probíhal delší dobu, druhý ho přerušil.

When I was going to school, I saw a cat. Když jsem šel do školy, uviděl jsem kočku.

uč. 43/cvičení 4 - doplnit minulý čas prostý a průběhový

možno procvičovat na cvičeních v pracovním sešitě (oddíl 4 B The Treasure Hunters)

 

Německý jazyk

Užití záporu ve větě 
Nein, kein, keine, kein, nicht
Správná výslovnost.
Pravopis v němčině - dávám jim diktáty s německými slovíčky, aby se naučili německy psát.
Bude zítra test - užití záporu ve větě, diktát, slovíčka, časování sloves - haben, sein, schwimmen, atd. Opakování.
 
 

Učivo na měsíc leden

Český jazyk

Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami (souvětí souřadné, hlavní věty v poměru slučovacím) – učebnice str. 56-71

Matematika

 -číselné výrazy, výrazy s proměnnými - početní operace s výrazy (učebnice - kapitola 6)

- násobení a dělení mnohočlenů (učebnice - kapitola 6)

Anglický jazyk

 - předměty (materiály a tvary: golden ring, metal sword, wooden box, triangular necklace..)

- minulý čas průběhový (past continuous)

- minulý čas průběhový x minulý čas prostý

Německý jazyk

Témata:

 • Moje rodina
 • Mé koníčky

 

depositphotos_62274963-stock-illustration-seamless-cartoon-winter-landscape.jpg

Učivo na měsíc prosinec

Český jazyk

Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - uč. str. 46 - 48

Skladba - věta jednoduchá a souvětí - uč. str. 50 - 51

Opakování

Anglický jazyk

- u doktora (slovní zásoba, minidialogy)

- extrémní sporty, každodenní fráze (have, do, make)

- minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý

- Vánoce v anglicky mluvících zemích

Německý jazyk

 • 4. pád podstatných jmen s neurčitým členem
 • Časování pravidelných sloves
 • Předložka um
 • Množné číslo

Matematika

 • Pythagorova věta - řešení slovních úloh (učebnice - kapitola 3) 
 • číselné výrazy, výrazy s proměnnými - početní operace s výrazy, úprava výrazů, vzorce (učebnice - kapitola 6)

Dějepis

- 1. fáze průmyslové revoluce

 - revoluční rok 1848

Zeměpis

 • svrchovanost států, území, poloha, rozloha a hranice států, správní členění

Přírodopis

 • buňka, tkáně, orgány, kosterní soustava

Chemie

 • Částicové složení látek
 • atomy a molekuly
 • protonové a nukleonové číslo
 • PSP, periodický zákon, perioda, skupina

Informatika

 • Hromadné zpracování dat

 

 

 

Učivo na měsíc listopad

Český jazyk

- slovesný vid, uč. str. 29-33.
- pravopis v koncovkách -i/í, -y/ý, uč. str. 35-41.
- předpony s-, -z, vz-, předložky s/se, z/ze, uč. str. 42-45.

 Německý jazyk

- věta jednoduchá
- sloveso sein, haben
- časování pravidelných sloves
- určitý a neurčitý člen
- školní potřeby - užití ve větách

Zeměpis

- světový průmysl, doprava, služby, cestovní ruch, světový obchod

Přírodopis

- lichokopytníci, sudokopytníci, primáti, úvod do člověka (původ, vývoj, vědní disciplíny)

Anglický jazyk 

1) přítomný čas průběhový pro budoucnost

2) will/be going to

3) dopravní prostředky budoucnosti

4) podstatná jména odvozená od sloves

5) opakování na čtvrtletní písemnou práci

 

Dne 5.11. se žáci 8. a 9. třídy zúčastní akce: Posviť si na budoucnost, konanou v DEPO2015. -ZRUŠENO KVŮLI COVID SITUACI

odkaz: https://www.posvitsinabudoucnost.cz/

Učivo na měsíc září

Anglický jazyk

- přítomné časy, frekvenční příslovce

- volný čas a zájmová činnost

- minulý čas prostý

- každodenní fráze (suggestions)

Chemie

Úvod do chemie

Látky a tělesa

 • skupenství látek , změny skupenství

Zásady bezpečné práce – laboratorní sklo, pomůcky

Nebezpečné látky - H, P věty, piktogramy

Informatika

Úvod do informatiky

Práce s daty, tabulkami

 

Vážení rodiče, milé děti, zahájení školního roku 2020/21 bude úterý 1. září v 8.30. Zahájení bude trvat 1 vyuč. hod. 8.30-9.15. S sebou: přezůvky. Žáci dostanou rozvrh, dle kterého se začnou učit od 2. 9.

Rozvrh hodin

V rozvrhu  hodin může ještě dojít k úpravě kvůli zajištění tělocvičen pro naše žáky. Případná změna bude provedena do 15.9.2021.

 

0

7:30- 8:10

1

8:30- 9:15

2

9:25- 10:10

3

10:30-11:15

4

11:25-12:10

5

12:15-13:00

6

13:05-13:50

7

13:50-14:35

8

14:40-15:25

Pondělí

Tvk

Tvk

M

M

AJK

HV

     

Úterý

 

AJ

ČJ

D

NJ

Tvd

TVd

   

Středa

F

M

M

ČJ

AJ

I

 

NJ

Čtvrtek

F

Z

ČJ

NJ

CH

 

VZ

 

Pátek

 

CH

AJ

D

ČJ

VV

   

 

Pomůcky pro školní rok 2021/2022 8. třída

Český jazyk - 2x linkovaný sešit A5 (č. 544), pracovní sešit – platba v září 

Dějepis1x linkovaný sešit A4 (č. 444)

Anglický jazyk - 1x linkovaný sešit A5 (č.544), 1x propisovací folie, pracovní sešit – platba v září 

Matematika - 1x nelinkovaný sešit A4 (č. 440 nebo 460) + lenoch, rýsovací pomůcky - tužka (tvrdost 3), pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, pracovní sešit – platba v září 

Informatika - 1x rychlovazač s transparentní titul. stranou a cca 10ks eurofolií

Přírodopis - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky Zeměpis - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Fyzika - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky 

Výtvarná výchova - pastelky, voskovky, fixy, vodovky, temperové barvy, paleta, štětce, tužka č. 1, tuš, redispero – střední tloušťka, barevné papíry, lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, hadr, igelitový ubrus na lavici, pracovní oděv (např. staré větší tričko nebo košile), skicák A4, kufřík, krabice nebo taška na všechny výše uvedené pomůcky – děti si je budou nechávat ve skříňkách (lze použít kufřík z minulých let) 

Hudební výchova -1x notový sešit, 1x linkovaný sešit A4 (jakýkoliv – možno použít z loňska) 

Výchova k občanství -1x linkovaný sešit A5 (č. 524) 

Výchova ke zdraví - 1x linkovaný sešit A5 (č. 544) 

Zápisník na domácí úkoly!!! 

Součástí penálu lepidlo a nůžky!!!

 zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack