9.třída (2021-22)

Vítejte na stránkách 9. třídy

Takto nám to sluší na konci jedné a na začátku druhé životní etapy.

Loučíme se s vámi všemi a přejeme krásné prázdniny. 

IMG 1892

Spring: The season of new beginnings | Live Science

Učivo květen - červen

Český jazyk

 • složitější souvětí
 • zvuková stránka slova
 • proslov, fejeton

 

 

Anglický jazyk 

 • životní prostředí
 • frázová slovesa
 • podmínkové věty (první kondicionál)

Německý jazyk

 

 • Lektion 7 - Das Wetter heute - počasí, oblečení, móda ve škole
 • Lektion 8 - Wieder Ferien - cestování, perfektum slabých sloves

Ruský jazyk

 

Matematika

Goniometrické funkce

 • pojem goniometrické funkce
 • určení hodnoty goniometrické funkce pomocí tabulek a kalkulačky
 • řešení slovních úloh s využitím goniometrických funkcí

 

Tělesa

Kvádr, hranol, krychle, válec, kužel, jehlan, výpočet povrchu a objemu těles, síť těles

 

 

 

Fyzika

 

Chemie

Přírodní látky

 • zdroje
 • vlastnosti a příklady funkcí - cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny
 • výživa– složení potravy, výživová hodnota
 • nukleové kyseliny

Fotosyntéza

 • výchozí látky,produkty, podmínky
 • zemědělství – hnojiva, pesticidy, insekticidy
 • zdraví – léčiva a návykové látky - detergenty
 • plasty a syntetická vlákna (vlastnosti, použití, likvidace)
 • tepelně zpracovávané materiály (vápno, sádra, keramika)

Chemický průmysl ČR

 

Přírodopis 

 

Zeměpis

 

Dějepis - poválečný vývoj u nás a ve světě

 

Organizace květen - červen

 

 • 13. 5. Exkurze do Národního muzea - komentovaná prohlídka
 • 20. 5. Síla lidskosti (aula Zpč. univerzity)
 • 6. 6. Fotografování tříd 
 • 12. - 15.6. Vodácký kurz

 

 

Exkurze do Národního muzea Praha

U kone

 

Soutěž v anglickém jazyce

V úterý 10. 5. se na naší škole uskutečnila soutěž v anglickém jazyce pro přihlášené zájemce z 8.-9. tříd. Soutěž probíhala v počítačové učebně během 2.  vyučovacího bloku ve dvojicích a obsahovala diskuzi o vylosovaných tématech, minidialog a popis obrázku. Vzhledem k velkému zájmu o účast proběhlo před ústní částí písemné předkolo, ze kterého se probojovalo 6 nejlepších do finále. Devátou třídu v ústní částí reprezentovala Emma – umístila se na děleném 4.-5.  místě.  V písemné části se dařilo i dalším deváťákům, některým postup do ústní části utekl pouze o bod.

 

279924817 538941007612403 8456639189434829139 n 1

 

V pátek 22. 4. se žáci zúčastnili Dne Země v Borském parku. Více fotografií naleznete v sekci Fotogalerie

WhatsApp Image 2022 04 22 at 12.32.32 3 

WhatsApp Image 2022 04 22 at 12.32.32 4

Učivo na měsíc leden

Anglický jazyk

- souhlas a nesouhlas (So do I/Neither do I)

- každodenní fráze

- opakování: zdraví a nemoci

- sporty ve Velké Británii 

 

Vánoce

Všem návštěvníkům naší stránky přejeme požehnané vánoční svátky a krásný rok 2022.

Ochutnávka cukroví

OchuOchutnávka cukrovíOchutnávka cukroví

Vánoce3

Nadílka v lese

Vánoce1

 

 

Dnes jsme v maskách Mikuláše, čertů a anděla navštívili naše mladší spolužáky. Vyslechli jsme krásné básničky a písničky a snad se nám podařilo vykouzlit tu správnou mikulášskou atmosféru.

A takto nám to v kostýmech slušelo.

 

Mik

 

Učivo na měsíc prosinec

Český jazyk

Zájmena

Číslovky

Slovesa - přechodníky, slovesné třídy a vzory

Matematika

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

 • Slovní úlohy řešené pomocí rovnic 
 • úlohy o směsích
 • úlohy o pohybu
 • úlohy o společné práci

Chemie

Uhlovodíky

 • názvy, vzorce, vlastnosti a použití v praxi významných uhlovodíků
 • nasycené, nenasycené, areny
 • oktanové číslo

Německý jazyk - způsobová slovesa, nepravidelná slovesa, číslovky do 1000000, časové údaje

Anglický jazyk

 • slavní lidé (prezentace)
 • zdraví, části lidského těla
 • rady a doporučení (should/shouldn't)
 • vztažná zájmena (who, which, that)

Dějepis - konec 1. republiky, Mnichov 1938, druhá republika

Zeměpis - státy severní a jižní Evropy

Přírodopis - sulfidy, oxidy a hydroxidy, uhličitany

Informatika - Sítě, Bezpečnost na internetu

 

 

Učivo na měsíc listopad


Matematika 

Výrazy
> úpravy výrazů pomocí vzorců
> rozklad výrazů na součin
> pojem lomený výraz
> početní operace s lomenými výrazy

Zeměpis

- služby, mezinárodní organizace v Evropě, regionální geografie: východní Evropa

Přírodopis

- systematické dělení nerostů: prvky, sulfidy, halogenidy

Anglický jazyk

1) předpřítomný čas 

2) minulý čas prostý

3) since/for

4) slavní lidé (podstatná jména a přídavná jména: luck x lucky, freedom x free...)

5) opakování na čtvrtletní písemnou práci

Dne 5.11. se žáci 8. a 9. třídy zúčastní akce: Posviť si na budoucnost, konanou v DEPO2015.- ZRUŠENO KVŮLI COVIDU

odkaz: https://www.posvitsinabudoucnost.cz/

Učivo na měsíc říjen

Matematika 

Opakování – Pythagorova věta, kružnice, kruh, válec ,geometrické úlohy

 

Učivo na měsíc září

Anglický jazyk

- přítomné časy, stavová slovesa

- povolání

- každodenní fráze

- budoucí časy ("will" a "be going to")

 Matematika 

Opakování učiva 8. třídy

Rovnice

Slovní úlohy 

Přímá a nepřímá úměra

Mocniny a odmocniny a početní operace s nimi

Pythagorova věta

Početní operace s číselnými výrazy

Kruh, válec

 • složitější konstrukční úlohy – konstrukce kružnic zadaných vlastností, konstrukce trojúhelníků

 

Německý jazyk

Opakování slovní zásoby a gramatiky 8. ročníku

Reálie německy mluvících zemí

Vazba es gibt

 

Chemie

Opakování učiva 8. ročníku

Voda, vzduch, stavba atomu, PSP, chemické názvosloví

Chemické reakce – klasifikace

 • exotermní, endotermní reakce
 • analýza, syntéza
 • redoxní reakce – výroba železa a oceli
 • faktory ovlivňující průběh  chemické reakce (teplota, koncentrace, katalyzátor, plošný obsah povrchu výchozích látek,katalýza 

Informatika

Úvod do informatiky

HW, SW, bezpečnost práce s PC, sítě

 

Vážení rodiče, milé děti, zahájení školního roku 2020/21 bude úterý 1. září v 8.30. Zahájení bude trvat 1 vyuč. hod. 8.30-9.15. S sebou: přezůvky. Žáci dostanou rozvrh, dle kterého se začnou učit od 2. 9.

Rozvrh hodin

V rozvrhu  hodin může ještě dojít k úpravě kvůli zajištění tělocvičen pro naše žáky. Případná změna bude provedena do 15.9.2021.

 

0

7:30- 8:10

1

8:30- 9:15

2

9:25- 10:10

3

10:30-11:15

4

11:25-12:10

5

12:15-13:00

6

13:05-13:50

7

13:50-14:35

8

14:40-15:25

Pondělí

Tvk

Tvk

M

M

AJK

HV

     

Úterý

 

AJ

ČJ

D

NJ

Tvd

TVd

   

Středa

F

M

M

ČJ

AJ

I

 

NJ

Čtvrtek

F

Z

ČJ

NJ

CH

 

VZ

 

Pátek

 

CH

AJ

D

ČJ

VV

   

 

Seznam pomůcek pro 9. třídu (školní rok 2021/2022)


Český jazyk 3x linkovaný sešit A5 (č. 544), pracovní sešit bude placen v
září

Dějepis 1x linkovaný sešit A4 (č. 444)

Anglický jazyk 1x linkovaný sešit A5 (č.544), 1x propisovací folie, pracovní
sešit bude placen v září

Matematika 2x nelinkovaný sešit A4 (č. 440 nebo 460) + lenoch, 1x rýsovací
potřeby: tužka (tvrdost 3), pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, pracovní
sešit – platba v září

Informatika - 1x rychlovazač s transparentní titul. stranou a cca 10ks eurofolií


Přírodopis 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Zeměpis 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Fyzika 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Chemie 1x linkovaný sešit A4 (č. 444)
Německý jazyk 1x linkovaný sešit A5 (č.544), pracovní sešit bude placen v
září

Výtvarná výchova pastelky, voskovky, fixy, vodovky, temperové barvy, paleta,
štětce, tužka č. 1, tuš, redispero - střední + násadka, barevné papíry,
lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, hadr, igelitový ubrus na lavici, pracovní
oděv (např. staré větší tričko nebo košile), skicák A4 – kufřík, krabice
nebo taška na všechny výše uvedené pomůcky – děti si je budou nechávat ve
skříňkách (lze použít kufřík z minulých let)

Hudební výchova 1x notový sešit, 1x linkovaný A4 (jakýkoliv – možno použít z
loňska)

Výchova k občanství 1x linkovaný sešit A5 (č. 544)

Výchova ke zdraví 1x linkovaný sešit A5 (č. 544)