Máme vlastní noviny!

Vydává je pátá třída a doufáme, že si je užijete. Podívejte se na naše noviny!

Místo gymnázia do 6. tř. na Elementárii!

Nechcete dát Vaše dítě na víceleté gymnázium? Místo gymnázia do 6.třídy na Elementárii!

kurzy

Ekonomika školy

Základní charakteristikou školy je její neziskovost. Veškeré prostředky, které škola získává ve formě školného, státní dotace a sponzorských aktivit, musí být beze zbytku použity na úhradu potřeb školy.

Hlavní zdroje příjmů jsou dva: státní dotace a školné. Školné je splatné ve dvou půlročních splátkách, a to vždy k 10. 7. na I. pololetí a k 10. 1. na II. pololetí daného školního roku.

Ekonomika školy je kromě školného a dotací otevřena pro sponzorskou aktivitu s možností vzájemné spolupráce a dohod.

Vítáme každou pomoc, byť i malou a jsme vděčni každému, kdo pomoc škole nabídne.

Účet školy je veden u ČSOB Plzeň pod číslem 111996410/0300.

Děkujeme srdečně všem, kteří mají možnost škole pomoci.

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack