Hodnocení žáků

Žáci jsou v průběhu hodnotícího období hodnoceni třemi způsoby:

Na vysvědčení jsou hodnoceni známkami a písemným hodnocením. Hodnocení vychází z celoroční práce žáka, z  rozboru jeho znalostí, možností a snahy, z přístupu k učení a chování.

V hodnocení se promítá zejména jak si žák pohotově a přesně dokáže sám obstarat informace, jaký má k vyučování postoj, jak se snaží a pracuje v rámci svých individuálních možností a jakého pokroku v rámci těchto možností dosáhl, jak rozvíjí svůj zájem o učení, zda je aktivní, jak pracuje samostatně a zda umí pracovat v týmu a zda  se snaží pomáhat ostatním spolužákům.

Na konci každého čtvrtletí ověřuje učitel kvalitu žákových vědomostí a tvůrčí aktivity formou čtvrtletních testů. Ty nejsou náhodně vybrané, ale vycházejí z probraných ucelených témat učiva a je v nich kladen důraz na tvořivost, logické myšlení a schopnost aplikovat již známé jevy a fakta. Tyto testy se zakládají chronologicky a tím jasně ukazují postupný vývoj a rozvoj žáka, jeho snažení a práci. Je porovnávána rychlost, s jakou dítě postupuje, v návaznosti na jeho schopnosti.

V obecné rovině lze říci, že známkou především kladně motivujeme, snažíme se, aby se dítěti dostalo obdivu za jeho snahu. Tím velmi umocňujeme zájem dítěte o školní práci.

Celkové hodnocení je pak souhrnem výsledků testů a celkového snažení vzhledem k žákovým možnostem.