Máme vlastní noviny!

Vydává je pátá třída a doufáme, že si je užijete. Podívejte se na naše noviny!

Místo gymnázia do 6. tř. na Elementárii!

Nechcete dát Vaše dítě na víceleté gymnázium? Místo gymnázia do 6.třídy na Elementárii!

kurzy

KROUŽKY

            

Rozpis zájmových kroužků 2018/2019

Rozpis kroužků pro týden 10.-114.9.2018.

V tomto týdnu mají děti možnost si v rámci družiny vyzkoušet jednotlivé kroužky. Pro 1.třídu tuto možnost rozšiřujeme ještě na další týden tak, aby si mohly kroužky vyzkoušet i děti, které by v prvních dnech odcházely dříve domů, aby tu nemusely na kroužky čekat. V průběhu druhého týdne je možné, že se rozvržení jednotlivých kroužků upraví dle aktuálního zájmu dětí. V případě nenaplnění kapacity, se zájmový kroužek nebude konat.

 

  ČAS  KONÁNÍ
DEN 13:45 - 14:30
Pondělí

Pohybové hry

Animátor (13:30 - 15:00)

Sbor - ZUŠ (13:30-15:00)

Úterý

Zvídálek

Dovedné ruce

Středa

- - -

- - - 

Čtvrtek

Malý velký stavitel

Německý jazyk 

Pátek

Deskové hry

Literárně-dramatický obor - ZUŠ


Všechny kroužky se konají 1x týdně. Cena za všechny kroužky je stejná,
a to 800 Kč/pol., vyjma Literárně-dramatického oboru, Pěveckého sboru
a Náboženství - ty jsou pro děti zdarma. Podmínkou otevření kroužku je minimální počet 6 přihlášených žáků.


Předběžná nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019

 

Dovedné ruce - Mgr. Bc. L. Machtová

Stále něco vymýšlíš, vytváříš, maluješ a Tvá fantazie nezná hranice? Pak je tento kroužek právě pro Tebe. Dovedné ruce jsou vhodné pro všechny, kteří rádi malují a vyrábí. Seznámíme se se základními výtvarnými technikami, materiály a vlastnostmi plošného a prostorového vyjadřování, které v průběhu roku budeme rozvíjet a zdokonalovat. Domů si děti budou odnášet krásné výkresy a výrobky, které udělají určitě radost nejednomu rodiči.

Deskové hry - Mgr. Miloslava Schnebergerová

Kroužek deskových her je kroužek plný zábavy, kterou si děti užijí se svými kamarády. Vybrat si můžou hry různých druhů a obtížností. Při některých se odreagují, jindy použijí logiku, nebo se naučí a dozví něco nového. Nejenom, že hry děti baví, ale díky hře si osvojí určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře. Prostřednictvím herních aktivit dochází k rozvoji logického myšlení, intelektuálních schopností, schopnosti koncentrace a komunikativních dovedností. Tento kroužek je vhodný pro malé i větší děti, kteří si rádi hrají.

 

Pohybové hry - Mgr. Lenka Kardošová

Pohybové hry s prvky zdravotní tělesné výchovy jsou zaměřeny na rozvoj 
tělesné zdatnosti a korekci vadného držení těla. Hry, soutěže, relaxace a 
průpravná cvičení v přírodě i na hřišti vedou k celkové harmonii těla i 
ducha. 

Německý jazyk –Mgr.Veronika Hornofová

Výuka je postavena na přirozeném osvojování slov a vazeb, u začátečníků nevyžaduje a nepředpokládá čtení ani psaní. Je tedy vhodná i pro žáky, kteří právě nastoupili do první třídy. Pomocí různých ilustrací, jazykových her, básniček, říkanek a písniček se žáci naučí základům komunikace v německém jazyce, osvojí si slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty, a hlavně se naučí němčině porozumět a používat ji při běžných činnostech. Rozšiřují si slovní zásobu (předvádění nacvičené role, písně, říkadla), poslech s porozuměním (porozumění učiteli, rodilým mluvčím na nahrávce, spolužákovi). Na základě audiovizuální recepce nacvičují starší žáci techniku čtení v cizím jazyce. Prostřednictvím metod názorné výuky, tvořivé činnosti, nápodoby, prostřednictvím her, písní, rýmů, říkadel, pohybových aktivit a dramatické výchovy si žáci vytvářejí pozitivní vztah k učení se cizímu jazyku. Cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Daleko důležitější je optimální rychlost postupu, výdrž, trpělivé a neustálé opakování.Cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Daleko důležitější je optimální rychlost postupu, výdrž a trpělivé a neustálé opakování.

Malý velký stavitel: Mgr. Miloslava Schnebergerová

Stavíš rád modely z nejrůznějších stavebnic? Podle návodu nebo podle vlastní fantazie? Pojď si s námi hrát a stavět. Můžeš si vybrat, jestli budeš stavět ze stavebnice Lego, Merkur, Meccano, Seva, Geomag, Georello, Boffin, SolarBot, ZOOB, Walachia atd. Nebo si můžeš přinést svoji oblíbenou stavebnici a představit ji ostatním. Nahlédneme i do fyzikálních zákonů, ale hlavně se budeme bavit při stavění!

Animátor: Mgr. Bc.Lucie Machtová

Animátor je kroužek pro umělecky a technologicky založené děti. Dostanou možnost nahlédnout a zkusit si práci profesionálních animátorů, kteří tvoří animované filmy, reklamy a další. Pomocí software rozpohybujeme obrázky či postavičky a vytvoříme si vlastní krátký příběh.

Zvídálek: Mgr.Vlastimil Brychta

Zvídálek je kroužek plný logických úkolů, uvažování, taktiky. Budeme spolu řešit zajímavé úlohy z praktického života, trénovat se v koncentraci a rozvíjet logické uvažování. Hádanky, kvízy, řešení rébusů, osmisměrky a další podobné aktivity budou náplní tohoto kroužku, který je určen pro všechny, kteří "mají Filipa", případně "za ušima". Během hodin si budeme také všímat svého okolí, přírody a budeme si povídat o vzájemném fungování lidí, zvířat a rostlin.

  • Pěvecký sbor - Pavel Klimenda

Sborový zpěv je přirozeným prostředkem k rozvoji osobnosti. V rámci hravé kolektivní činnosti učí žáky podřizovat se celku a vede tak ke vzájemné odpovědnosti kolektivu.

Žáci rozvíjejí svou přirozenou muzikálnost, hudební paměť a učí se zpívat s doprovodem hudebního nástroje i bez něho.

  • Náboženství: Tomáš Živný
V náboženství se budeme v různé formě - povídání, film, obrázky -seznamovat se
se základními biblickými příběhy (Adam a Eva, Noe a potopa, Abraham, Josef...
a život Ježíš Krista), základními křesťanskými etickými principy (zlaté pravidlo)
a křesťanským uměním. Výuka náboženství s křesťanstvím seznamuje, nikoli jej
vnucuje. Výuka je přizpůsobena věku dětí, které se přihlásí. Začínáme od října!

  • Literárně–dramatický obor: Martin Holec

Základem práce v LDO je příprava žáků na různé životní situace prostřednictvím dramatických her a improvizací. Cílem oboru je vychovat mladé lidi, kteří správně technicky mluví, mají rozsáhlou slovní zásobu, vyjadřují se plynule a souvisle a při jednání je nic nezaskočí. Při práci se žáci věnují též mimice a gestice a učí se pracovat účelně se svým tělem a rozeznávat mluvu těla jiných lidí. Žáci v LDO začínají jako hravé děti a obor opouštějí jako komunikativní lidé.

Výuka napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu na  odborných středních a vysokých uměleckých školách, filozofických a pedagogických fakultách.

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack