Podpora primární prevence pro rok 2015

3.1 city of pilsen logo rgb 1

Podpora primární prevence sociálně patologických jevů

Motivační projekt zaměřený na podporu primární prevence sociálně patologických jevů

Finanční dotace poskytnutá Magistrátem města Plzně - 15 000,- Kč.

 

Základním cílem našeho projektu je výchova žáků1.stupně k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, k rozvoji pozitivního sociálního myšlení a chování, ke zvládání složitých životních situací přiměřených věku a ke zdravému životnímu stylu. Cílem je vést žáky k odpovědnosti za vlastní chování, umožnit jim aktivně využívat volný čas. Dále je cílem posilovat zdravé sebevědomí jedinců uvnitř kolektivu, podpořit pocit sounáležitosti a stmelení třídního kolektivu, předcházet možné šikaně mezi žáky.

   Cílovou skupinou prevence jsou všichni žáci1.stupně naší školy s důrazem na skupinu žáků s obtížnější přizpůsobivostí, s poruchou autistického spektra a specifickými poruchami chování a učení.

     Upřednostňujeme především činnostní a prožitkové aktivity. Za velmi důležitou v prevenci proto považujeme osobnost třídního učitele, a to zejména v rámci všech činností využívajících jiné formy práce, dále při třídních setkáních, při mimoškolních akcích a výjezdech žáků.

   V průběhu roku třídy absolvovaly množství výukových i zážitkových programů a činností zaměřených na zkvalitnění klima tříd a školy, které byly realizovány ve škole i mimo školu. Poskytnutá dotace a finanční spoluúčast tak byla použita na financování programu Animánie, pobytu na biofarmě, nákupu společenských her, odměn pro žáky a nákup kancelářských potřeb.

V průběhu roku absolvovaly třídy programy projektu Animánie zaměřené na témata jinakosti, zařazení do kolektivu, schopnosti týmové spolupráce, přátelství a vzájemné tolerance, sebepoznávání a sebehodnocení, hledání svého místa v rodině, schopnost formulovat myšlenku a svůj názor. Některé třídy absolvovali více programů, které si žáci hradili sami.

     Během roku některé třídy absolvovaly pobyt na bio farmě Moulisových, která se kromě agroturistiky věnuje zážitkové pedagogice pro děti. Zde měli žáci další možnost potkat se v neformálním, velmi odlišném prostředí ekologické farmy, které přispělo k stmelení a utužení kolektivu a vzájemných vztahů.

   V průběhu roku třídy absolvovaly dva pětidenní pobyty v přírodě – zimní na Šumavě a letní v chatovém táboře. Každoročně jsou tyto pobyty (především letní pobyt) naplněny plánovaným programem, soutěžemi, návštěvou zajímavých míst apod. V letošním roce jsme „letní táborovou hru“ zaměřili na vytváření pozitivních, zdravých vztahů ve třídě i mezi třídami, zaměřili jsme se na schopnosti zvládat stresové a krizové situace, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat, jak si navzájem pomoci, zaměřili jsme se na týmovou spolupráci, na schopnost přijmout názory ostatních (žáci pracovali v týmech, průběh hry je vedl nakonec k nutnosti spojit všechny své síly, vědomosti, schopnosti dohromady, aby došli do cíle hry). Finanční dotace zde byla využita k nákupu kancelářských a papírenských potřeb využitých v průběhu hry, na výrobu pomůcek, diplomů, upomínkových listů,…

   V průběhu roku proběhlo ve třídách několik projektových dnů, které jsou vždy zaměřené na určité téma (např. Den Země, Den stromů, Dny cestování, Den dětské knihy, Dětský den – Olympijské soutěžení, Valentýnské, Velikonoční, Halloweenské dílničky, …), třídy se zúčastnily různých soutěží (např. Neuron 2015, Řemeslo má zlaté dno, výtvarná soutěž Hnutí Brontosaurus, Malý velký stavitel,…). Během těchto projektových dnů opět žáci spolupracují, setkávají se s žáky i učiteli jiných tříd, prohlubují se tak vztahy mezi žáky samotnými i vztahy mezi žáky a učiteli, panuje zde atmosféra vzájemné spolupráce a důvěry. Z těchto dnů žáci vypracovávají „knihy“, plakáty,… Finanční dotace byla využita k nákupu odměn pro žáky, kancelářského a papírenského zboží k vytváření „knih“ a psaných výstupu z jednotlivých akcí.

   Za důležitou součást považujeme také smysluplné trávení volného času žáků ve škole, finanční dotace byla proto použita na nákup deskových a edukativních her.

   Škola dlouhodobě spolupracuje také s PPP Plzeň, tento rok jsme využili nabídky programu Třída plná pohody, který je pro žáky, včetně proškolování učitelů zdarma.

   Finanční dotace i finanční spoluúčast byla využita výhradně na aktivity projektu „Primární prevence rizikového chování“. Během roku žáci se svými třídnímu učiteli navazují na výstupy z jednotlivých realizovaných programů, činností a pobytů. Prostřednictvím komunitních kruhů, řízených rozhovorů, besed, pozorování třídní učitel se žáky probírá situace, které ve třídě i mimo třídu nastaly, zda a jak byly naplněny cíle z jednotlivých aktivit, učitel tak získává a udržuje si přehled o vytváření a udržování bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klima ve třídě.

                                                                 Vypracovala Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack