Podpora primární prevence pro rok 2016

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled 

Podpora primární prevence sociálně

 

patologických jevů

 

Finanční dotace poskytnutá Magistrátem města Plzně  

 

                          - 21 000,- Kč

 

Základním cílem projektu je výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, rozvoj maximálního sžití žáků a vytvoření funkčního kolektivu, budování pozitivního sociálního chování, nácvik zvládání těžkých a složitých životních situací a výchova ke zdravému životnímu stylu. Cílem je vést žáky k odpovědnosti za vlastní chování, umožnit jim aktivně využívat volný čas, podporovat vlastní aktivity žáků. Dále je cílem posilovat zdravé sebevědomí jedinců uvnitř kolektivu, podpořit pocit sounáležitosti a stmelení třídního kolektivu, předcházet možné šikaně mezi žáky.

          Cílovou skupinou prevence jsou všichni žáci 1.a 2.stupně  naší školy s důrazem na skupinu žáků s obtížnější přizpůsobivostí, s poruchou autistického spektra  a specifickými poruchami chování a učení.

          V průběhu roku třídy absolvovaly množství výukových i zážitkových programů a činností zaměřených na zkvalitnění klima tříd a školy, které byly realizovány ve škole i mimo školu. Měli tak možnost nácviku modelových situací zaměřených na komunikační dovednosti, zvládání stresových situací. Žáci si odnesli znalosti a dovednosti jak lépe komunikovat, jak řešit konflikty, jak lépe zvládat stresové a krizové situace, jak lépe přijímat odlišnosti druhých, jak být tolerantní, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat. Závěrem by všechny tyto aktivity měly přispět i k lepší stabilizaci vztahů ve třídě, ke stmelení kolektivu, navázání zdravých vztahů i se žáky z ostatních tříd. Poskytnutá dotace a finanční spoluúčast tak byla použita na financování programu Animánie, adaptačního pobytu 6.třídy na biofarmě, nákupu společenských her, odměn pro žáky, nákup kancelářských potřeb a proškolování pedagogů.

     Upřednostňujeme především činnostní a prožitkové aktivity. Za velmi důležitou v prevenci proto považujeme osobnost třídního učitele, a to zejména v rámci všech činností využívajících jiné formy práce, dále při třídních setkáních, při mimoškolních akcích a výjezdech žáků. Žáci tak pracují především ve svých třídách se svým třídním učitelem a asistentem pedagoga, který ve třídách působí, protože především třídní učitel společně se žáky aktivně usiluje o vytváření pozitivních, zdravých vztahů ve třídě, on má možnost včas zachytit případné nežádoucí projevy v kolektivu školy či mimo ni.

       Práce s nově vznikajícím třídním kolektivem 6.třídy (do 6.třídy jsou každoročně přijímání žáci z jiných škol, doplňují tak kolektiv žáků 5.třídy, kteří neodešli na gymnázium) byla zahájena dvoudenním pobytem mimo školní prostředí, na bio farmě Moulisových, která se kromě agroturistiky věnuje zážitkové pedagogice pro děti. Zde měli žáci další možnost potkat se v neformálním, velmi odlišném prostředí ekologické farmy, které přispělo k stmelení a utužení kolektivu a vzájemných vztahů. Cílem adaptačního programu je maximální sžití žáků a vytvoření funkčního kolektivu. Formou zážitkových aktivit a her zaměřených na rozvoj komunikace, důvěry a spolupráce se žáci seznámili nejen mezi sebou, ale i s novým třídním učitelem. Společně vytvořená pravidla přispějí k dobrému fungování kolektivu i v budoucnosti. Kurz podpoří týmovou spolupráci a navodí pozitivní chování v novém třídním kolektivu s cílem eliminovat nežádoucí sociálně patologické jevy. Na adaptační kurz naváže v průběhu školního roku dlouhodobý program všeobecné primární prevence. Součástí adaptačního programu budou v průběhu školního roku navazující tři dvouhodinové bloky zaměřené na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností ve třídě.         

     V průběhu roku proběhlo ve třídách několik projektových dnů, které jsou vždy zaměřené na určité téma (např. Den Země, Den stromů, Dny cestování, Den dětské knihy, Dětský sportovní den, Valentýnské, Velikonoční, Halloweenské dílničky, …), třídy se zúčastnily různých soutěží (např. výtvarná soutěž Cizojazyčnost je bohatství, Karel IV., vědecko-technická soutěž Pohár vědy Rojko 2016, Řemeslo má zlaté dno, Malý velký stavitel, literární soutěž Knihovny města Plzně, Dopis sám sobě ve věku 30 let,…). Během těchto projektových dnů opět žáci spolupracují, setkávají se s žáky i učiteli jiných tříd, prohlubují se tak vztahy mezi žáky samotnými i vztahy mezi žáky a učiteli, panuje zde atmosféra vzájemné spolupráce a důvěry. Z těchto dnů žáci vypracovávají výstupy (plakáty, myšlenkové mapy, knihy,…).

            Důležitým prvkem ochrany před společensky nežádoucími vlivy je i výchova ke zdravému způsobu života včetně zdravé výživy, pohybových aktivit a správného režimu dne. V průběhu roku třídy absolvovaly dva pětidenní pobyty v přírodě – zimní na Šumavě a letní v chatovém táboře. Každoročně jsou tyto pobyty (především letní pobyt) naplněny plánovaným programem, soutěžemi, návštěvou zajímavých míst apod. Pro žáky připravujeme „letní táborovou hru“ zaměřenou na vytváření pozitivních, zdravých vztahů ve třídě i mezi třídami, zaměřujeme se na schopnosti zvládat stresové a krizové situace, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat, jak si navzájem pomoci, zaměřujeme se na schopnost přijmout názory ostatních a na týmovou spolupráci (žáci pracovali v týmech, průběh hry je vedl nakonec k nutnosti spojit všechny své síly, vědomosti, schopnosti dohromady, aby došli do cíle hry). 

        V průběhu roku absolvovaly třídy programy projektu Animánie zaměřené na témata jinakosti, zařazení do kolektivu, schopnosti týmové spolupráce, přátelství a vzájemné tolerance, sebepoznávání a sebehodnocení, hledání svého místa v rodině, schopnost formulovat myšlenku a svůj názor. 

        Naše škola déle nabízí svým žákům množství zájmových kroužků. Jednotlivé kroužky jsou vedeny učiteli naší školy, setkávají se tak zde děti ze všech tříd1.stupně. Pravidelný program mimoškolních zájmových kroužků pomáhá dětem zvýšit jejich zájem o nové, zajímavé aktivity v jednotlivých zájmových kroužcích, zájem o smysluplné trávení volného času, zlepšují si zde své pohybové schopnosti,  manuální zručnost apod.. Upevňují se zde a prohlubují vztahy mezi žáky samotnými i vztahy mezi žáky a učiteli, panuje zde atmosféra vzájemné spolupráce a důvěry. Za důležitou součást považujeme také smysluplné trávení volného času žáků ve škole, v družině, při výjezdech školy, hraní deskových a edukativních her, které jsou využívány jak ve volném čase žáků, tak i při projektových dnech (např., seznámení se a nácvik chování při mimořádných událostech, výuka zdravovědy, pomoc kamarádovi,…). 

       V průběhu roku absolvují žáci i množství dalších výukových programů ve škole i mimo školu, pravidelně navštěvují Knihovnu města Plzně a její programy, pravidelně navštěvují ekologické programy v Středisku volného času Radovánek, v rámci celého prvního stupně i v jednotlivých třídách probíhá četné projektové vyučování, škola pořádá pravidelné zimní i letní ozdravné pobyty na horách a v přírodě, třídy navštěvují divadelní a filmová představení, účastní se preventivního programu Zdravé zuby, absolvují pravidelné besedy s Policií české republiky a Hasiči města Plzně, příležitostně se pořádají charitativní sbírky, pravidelně se pořádá Den dětí, Mikulášská nadílka, Halloweenské, Mikulášské, Vánoční, Vánoční, Valentýnské a Velikonoční výtvarně-tvořivé dílničky, spaní ve škole, vánoční vystoupení žáků školy v Sokolovně Bolevec, probíhají třídní výlety, škola pořádá různé sportovní aktivity a soutěže. Škola dlouhodobě spolupracuje také s PPP Plzeň, tento rok ve třídách opět probíhá program Třída plná pohody. Učitelé byli nově proškoleni ve spolupráci s Centrem protidrogové prevence.

     K celkové výši dotace 21000,- Kč byla použita finanční spoluúčast školy ve výši 9177,- Kč.

 Více informací a fotografií na stránkách jednotlivých tříd a ve fotogalerii školy a jednotlivých tříd.

                                                                            Vypracovala Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack