Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2017

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2017

Motivační projekt zaměřený na technické vzdělávání a podporu manuální zručnosti žáků.

Finanční dotace poskytnutá statutárním městem Plzeň - 66 000,- Kč.

 Cílem našeho projektu je snaha podpořit technické vzdělávání a manuální zručnost žáků 1.a 2.stupně ZŠ cestou praktických činností již od 1. ročníku. Žáci si hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem, osvojují a rozvíjejí své technické myšlení, manuální zručnost, tvořivost, správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, správné návyky týmové i vlastní pracovní činnosti. Řešení projektových úloh v týmu a prezentace výsledků vede žáky ke společnému zájmu spolupracovat, k nutnosti společně vyřešit problém a dále zdokonalovat řešení. Podporujeme manuální zručnost, tvořivost a kreativitu žáků cestou nových forem práce, motivujeme tak žáky pro budoucí studium řemeslných oborů. Tyto dovednosti a návyky získané již během docházky 1. stupně pak žáci využijí ve vyšších ročnících, které jsou ještě více zaměřeny na technické a přírodovědné obory, které by zúročili ve svém vzdělávání, v běžném životě a v následném výběru budoucího povolání především z řady technických oborů, které plzeňské střední školy nabízejí.

Finanční dotace i finanční spoluúčast byla využita výhradně na aktivity projektu „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“. Finanční podpora umožnila pořízení sestav konstrukčních stavebnic pro zájmový kroužek Malý velký stavitel (konstrukční a elektrotechnické stavebnice Lego, Lego education, Lego technik, Lego BOOST, Magformers Mega Brain, Unico, Cobi, Sluban).Žáci využili sestavy konstrukčních stavebnic také v soutěži Malý velký stavitel, která proběhla v naší škole ve dvou kolech – Malý velký stavitel Lego stavby a Malý velký stavitel Seva stavby.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto grantu jsme dále využili na nákup spotřebního materiálu pro rukodělné činnosti žáků např. v rámci projektových dnů – Valentýnské tvoření, Vyrábíme pro maminky, Řemeslné dílničky, Velikonoční dílničky, Haloweenské dílničky (žáci si během dne prošli stanoviště, kde se seznamovali a vyzkoušeli si jednoduchá řemesla – např. drátování, svíčkařství, šperkařství, dekorativní modelářství,…),. Žáci se v průběhu roku seznamovali s různými řemesly, s jejich historií, vždy si i sami řemesla vyzkoušeli na výrobě jednoduchých výrobků (např. košíkářství, mýdlařství, cukrářství, pekařství, drhání, broušení skla,…). Žáci vyráběli i v rámci akcí mimo školu (Pečení chleba na statku v Újezdu nade Mží, Pálení čarodějnic, Dětský den v přírodě,..), ve škole v přírodě (např. výroba vlajky, výroba náramku, papouška,…) Využívali zde zakoupený spotřební materiál i materiály přírodní. 

Dále jsme finanční prostředky využili  pro nákup spotřebního materiálu na vyhotovení výrobků v rámci rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ vyhlášené Plzeňským krajem pro rok 2017, které se naše škola zúčastnila ve věkových kategoriích 1. stupeň ZŠ (1.- 5. třída) a 2. stupeň ZŠ (6.- 9. třída).

Kromě činností ve škole třídy se svými učiteli navštívili expozice Techmánie v Plzni a její Fyzikální laboratoř a Dny vědy a techniky. Žáci navštívili Muzeum stavitelského dědictví v Plasích (pobočka Národního technického muzea v Praze), Národopisné muzeum – Velikonoční dílničky, Západočeské muzeum – Archeologické dílničky a Pivovarské muzeum a výukový program Zapomenutá řemesla.

Žáci se také zúčastnili soutěže Pohár vědy - Polaris 2017 vyhlašované Asociací malých debrujárů České republiky (zde žáci také využili sestav konstrukčních stavebnic a zakoupeného spotřebního pro splnění projektů a pokusů jednotlivých soutěžních úkolů z oblasti vědy a techniky), ve škole někteří žáci pravidelně navštěvují zájmový kroužek Malý velký stavitel, Výtvarné vyjadřování a Dovedné ruce (zde žáci využívají zakoupený spotřební materiál a pomůcky)

Dále byla finanční dotace využita na vybavení školní dílny, na nákup elektrického nářadí.   

Pro celkové financování jsme využili poskytnutou finanční dotaci ve výši 66 000,- Kč a finanční spoluúčast školy ve výši 14 612,- Kč.

Vypracovala Mgr. Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack