Podpora tělovýchovných aktivit pro rok 2017

                       161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled  

Finanční dotace poskytnutá statutárním městem Plzeň - 18 000,- Kč

Základním cílem projektu je podpora tělovýchovných a pohybových aktivit žáků naší školy. V průběhu roku třídy absolvovaly množství tělovýchovných aktivit a činností, které byly kromě snahy vzbudit zájem žáků o pravidelnou i příležitostní volnočasovou sportovní činnost zaměřeny také na zkvalitnění klima tříd a celé školy. Tyto aktivity byly realizovány ve škole i mimo školu a měly by také přispět k lepší stabilizaci vztahů ve třídě, ke stmelení kolektivu, navázání zdravých vztahů i se žáky a učiteli z ostatních tříd. Zároveň by také měly posílit motivaci žáků k aktivnímu přístupu k životu a posílení sportovního ducha i jednání v duchu fair-play.

Žáci všech tříd 1. stupně absolvovaly kurz klasického bruslení na zimním stadionu, žáci 1. stupně  docházeli na výuku plavání do plaveckého bazénu. Vzhledem k malému počtu žáků i umístění naší školy v areálu mateřských školek v blízkosti boleveckých rybníků využívali naši žáci v případě příznivého počasí přestávky a často i čas celé odpolední družiny k pobytu venku na zahradě, využívali také blízkosti několik dětských hřišť na sídlišti, často chodili i do nedalekého lesa. Čas takto strávený venku byl využíván pro pohybové činnosti, hraní sportovních her, v zimě se chodilo bobovat apod.

Důležitým prvkem tělovýchovných aktivit je v naší škole výchova ke zdravému způsobu života včetně zdravé životosprávy, výživy, pohybových aktivit a správného režimu dne. Žáci 1. i 2. stupně proto absolvovali pětidenní ozdravný a lyžařský pobyt na horách, žáci 1.stupně pak i pětidenní pobyt v chatovém táboře v přírodě. Tyto pobyty (především letní pobyt) byly naplněny pobytem v přírodě, plánovaným programem, sportováním, sportovními utkáními, soutěžemi apod. Pro žáky byla připravena „letní táborová hra“ zaměřená na vytváření pozitivních, zdravých vztahů ve třídě i mezi třídami, zaměřovali jsme se na schopnosti zvládat stresové a krizové situace, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat, jak si navzájem pomoci, zaměřujeme se na týmovou spolupráci, na schopnost přijmout názory ostatních. Žáci tak měli možnost strávit pět dní v přírodě, prožít svůj volný čas v odlišném prostředí, se spolužáky z jiných tříd, s ostatními učiteli 1. stupně. Zároveň zde byl i prostor na seznámení se s netradičními formami tělovýchovných aktivit, s netradičními sporty, v netradičním prostředí mimo školu a tělocvičny. Žáci 2. stupně absolvovali vodácký výlet na raftech.

Naše škola také nabízí svým žákům tělovýchovné zájmové kroužky. Jednotlivé kroužky jsou vedeny učiteli naší školy, setkávají se zde žáci ze všech tříd 1. stupně. Pravidelný program mimoškolních zájmových kroužků pomáhá žákům zvýšit jejich zájem o nové, zajímavé sportovní aktivity, zájem o smysluplné trávení volného času, zlepšují si zde své pohybové schopnosti, zmíněna jsou však i témata jinakosti, přátelství a vzájemné tolerance a podpory. Vzájemným potkáváním se s jinými učiteli a žáky z jiných tříd se zde navazují, upevňují a prohlubují vztahy mezi žáky samotnými i vztahy mezi žáky a učiteli, panuje zde atmosféra vzájemné spolupráce a důvěry.
   
Během roku docházelo také k setkávání žáků 1. a 2. stupně, kdy již tradičně žáci 9.třídy připravili pro žáky 1. i 2.stupně program ku příležitosti oslav Dne dětí. Jednalo se o sportovní cestu kolem plzeňských rybníků spojenou s plněním zábavných úkolů zakončenou sportovním zápolením. Třídy navštívily Dopravní hřiště, kde se učily základům dopravní výchovy jako cyklisté i chodci. Žáci se seznamovali i s dalšími formami pohybových aktivit. Probíhala také sportovní utkání mezi třídami, např. ve vybíjené, floorballu, fotbalu apod.

Během školního roku probíhalo v jednotlivých třídách četné projektové vyučování, které bylo mimo jiné zaměřeno i na propojení pohybových aktivit s vyučováním, využívání relaxačních chvilek během vyučování, používání netradičních náčiní a psychomotorických a relaxačních pomůcek.

Finanční dotace i finanční spoluúčast byla využita výhradně na aktivity projektu Podpora tělovýchovných a pohybových aktivit žáků. Finanční podpora umožnila financování a realizaci jednotlivých aktivit. Finanční dotaci v rámci tohoto grantu jsme využili na nákup sportovních a psychomotorických potřeb a vybavení florbalového týmu.

Pro celkové financování jsme využili poskytnutou finanční dotaci ve výši 18 000,- Kč a finanční spoluúčast školy ve výši 3 810,- Kč.

Závěrečnou zprávu vypracovala Mgr. Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack