Podpora primární prevence rizikového chování pro rok 2017

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Podpora primární prevence sociálně patologických jevů

Finanční dotace poskytnutá statutárním městem Plzeň - 15 000,- Kč.

Základním cílem projektu je výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, rozvoj maximálního sžití žáků a vytvoření funkčního kolektivu, budování pozitivního sociálního chování, nácvik zvládání těžkých a složitých životních situací a výchova ke zdravému životnímu stylu. Cílem je vést žáky k odpovědnosti za vlastní chování, umožnit jim aktivně využívat volný čas, podporovat vlastní aktivity žáků. Dále je cílem posilovat zdravé sebevědomí jedinců uvnitř kolektivu, podpořit pocit sounáležitosti a stmelení třídního kolektivu, předcházet možné šikaně mezi žáky. Projekt navazuje na projekt Podpora primární prevence sociálně patologických jevů realizovaný na naší škole v loňském roce.

Cílovou skupinou prevence jsou všichni žáci 1.stupně a 2.stupně naší školy s důrazem na skupinu žáků s obtížnější přizpůsobivostí, s poruchou autistického spektra  a specifickými poruchami chování a učení. Upřednostňujeme především činnostní a prožitkové aktivity. Za velmi důležitou v prevenci proto považujeme osobnost třídního učitele, a to zejména v rámci všech činností využívajících jiné formy práce, dále při třídních setkáních, při mimoškolních akcích a výjezdech žáků. Žáci tak pracovali především ve svých třídách se svým třídním učitelem a asistentem pedagoga, který ve třídách působí, protože především třídní učitel společně se žáky aktivně usiluje o vytváření pozitivních, zdravých vztahů ve třídě, on má možnost včas zachytit případné nežádoucí projevy v kolektivu školy či mimo ni. Zároveň se ale žáci v průběhu roku setkávali se žáky a učiteli z ostatních tříd v rámci celoškolních akcí, zájmových kroužků apod..

V průběhu roku třídy absolvovaly množství výukových i zážitkových programů a činností zaměřených na zkvalitnění klima tříd a školy, které jsou realizovány ve škole i mimo školu. Měli tak možnost nácviku modelových situací zaměřených na komunikační dovednosti, zvládání stresových situací. Žáci si odnesli znalosti a dovednosti jak lépe komunikovat, jak řešit konflikty, jak lépe zvládat stresové a krizové situace, jak lépe přijímat odlišnosti druhých, jak být tolerantní, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat. Závěrem by všechny tyto aktivity měly přispět i k lepší stabilizaci vztahů ve třídě, ke stmelení kolektivu, navázání zdravých vztahů i se žáky z ostatních tříd.   

V průběhu roku absolvovali žáci množství výukových programů ve škole i mimo školu, pravidelně navštěvovali Knihovnu města Plzně a její programy, pravidelně navštěvovali ekologické programy v Středisku volného času Radovánek – Plzeň, výukové programy Západočeského muzea, navštívili i další plzeňská i mimoplzeňská muzea a výstavy, v rámci celého prvního stupně i v jednotlivých třídách probíhalo četné projektové vyučování, škola pořádala pravidelné zimní i letní ozdravné pobyty na horách a v přírodě, třídy se účastnily preventivního programu Zdravé zuby, akcí pořádaných Eurocentrem Plzeň, navštívily Techmánii a její výukové programy, výukové programy na statku v Újezdu nade Mží, třídy absolvovaly pravidelné besedy s Policií české republiky a Hasiči města Plzně, pořádaly se charitativní sbírky, pořádal se  Den dětí, Valentýnské, Velikonoční, Halloweenské a Řemeslné výtvarně-tvořivé dílničky (v plánu jsou ještě Mikulášské a Vánoční dílničky), nacvičuje se na vánoční vystoupení žáků školy, proběhly třídní výlety, škola pořádala různé sportovní aktivity a soutěže, žáci se zúčastnily soutěže Pohár vědy pořádané Asociací malých debrujárů a soutěže Cizojazyčnost je bohatství, ve třídách probíhá preventivní program Třída plná pohody ve spolupráci s PPP Plzeň.  

V průběhu roku třídy realizovaly programy v rámci projektu Animánie (Realizátorem programů v rámci projektu Animánie je OCET o.p.s.). Programy jsou přizpůsobené věku žáků, kladou důraz na vlastní prožitky, pomocí umění posilují schopnost vnímat společenské procesy a přispívají k rozvoji osobnosti žáka, k vytvoření jeho hodnotového systému, etických postojů a aktivního vztahu ke společnosti, k schopnosti týmové spolupráce, přátelství a vzájemné tolerance, vedou k sebepoznávání a sebehodnocení. Zmíněna byla témata jinakosti, přátelství a vzájemné tolerance, schopnost řešení problémů, schopnost formulovat myšlenku a svůj názor, kooperace a komunikace ve skupině, kreativita, estetické vnímání i vztah člověka a prostředí a důsledky lidských činností na životní prostředí.

Naše škola dále nabízí svým žákům množství zájmových kroužků. Jednotlivé kroužky jsou vedeny učiteli naší školy, setkávají se zde žáci ze všech tříd 1. stupně. Pravidelný program mimoškolních zájmových kroužků pomáhá žákům zvýšit jejich zájem o nové, zajímavé aktivity v jednotlivých zájmových kroužcích, zájem o smysluplné trávení volného času, zlepšují si zde své pohybové schopnosti, manuální zručnost, tvořivost, správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, správné návyky týmové i vlastní pracovní činnosti apod.. Řešení projektových úloh v týmu a prezentace výsledků vede žáky ke společnému zájmu spolupracovat, k nutnosti společně vyřešit problém a dále zdokonalovat řešení.

Vzájemným potkáváním se s jinými učiteli a žáky z jiných tříd se upevňují vztahy mezi jednotlivými žáky, ale prohlubují se i dobré vztahy mezi učiteli a žáky. Velký důraz proto klademe na osobnost učitele, který kroužek vede, a to zejména v rámci všech činností využívajících jiné formy práce. Žáci zde získávají znalosti a dovednosti jak lépe komunikovat s méně známými spolužáky i učiteli, jak řešit konflikty, jak lépe zvládat stresové a krizové situace, jak lépe přijímat odlišnosti druhých, jak být tolerantní, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat. Navazují se zde zdravé vztahy i se žáky z ostatních tříd, upevňují se zde a prohlubují vztahy mezi žáky samotnými i vztahy mezi žáky a učiteli, panuje zde atmosféra vzájemné spolupráce a důvěry. Všechny tyto aktivity by měly zároveň přispět i k lepší stabilizaci vztahů ve třídě, ke stmelení kolektivu.

Pro žáky byl také připraven odpolední a večerní program spojený se spaním ve škole. Tento program byl tematicky zaměřený - Halloween. Sešli se zde žáci tříd 1. stupně, družinářky i učitelky 1. stupně, žáci se potkávali v dobře známém prostředí školy, ale ve zcela odlišném, neformálním duchu.

Během roku docházelo také k setkávání žáků 1. a 2. stupně, kdy již tradičně žáci 2. stupně připravili pro žáky 1. stupně program ku příležitosti oslav Dne dětí. Jednalo se o sportovní cestu kolem plzeňských rybníků spojenou s plněním zábavných úkolů zakončenou sportovním zápolením. Žáci celé školy také společně připravují Vánoční vystoupení žáků v Sokolovně Bolevec.

Důležitým prvkem ochrany před společensky nežádoucími vlivy je v naší škole i výchova ke zdravému způsobu života včetně zdravé výživy, pohybových aktivit a správného režimu dne. Žáci 1.i 2.stupně absolvovali pětidenní ozdravný a lyžařský pobyt na horách, žáci 1.stupně pak i pětidenní pobyt v chatovém táboře v přírodě. Tyto pobyty (především letní pobyt) byly naplněny plánovaným programem, soutěžemi, návštěvou zajímavých míst apod. Pro žáky byla připravena „letní táborová hra“ zaměřená na vytváření pozitivních, zdravých vztahů ve třídě i mezi třídami, zaměřená především na schopnosti zvládat stresové a krizové situace, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat, jak si navzájem pomoci, zaměřujeme se na týmovou spolupráci, na schopnost přijmout názory ostatních. Žáci tak měli možnost strávit pět dní v přírodě, prožít svůj volný čas v odlišném prostředí, se spolužáky z jiných tříd, s ostatními učiteli 1. stupně.

Práce s nově vznikajícím třídním kolektivem 6. třídy (do 6. třídy jsou každoročně přijímání žáci z jiných škol, doplňují tak kolektiv žáků 5. třídy, kteří neodešli na gymnázium) byla zahájena dvoudenním pobytem mimo školní prostředí (září 2017). Cílem adaptačního programu bylo maximální sžití žáků a vytvoření funkčního kolektivu. Formou zážitkových aktivit a her zaměřených na rozvoj komunikace, důvěry a spolupráce se žáci seznámili nejen mezi sebou, ale i s novým třídním učitelem. Společně vytvořená pravidla přispějí k dobrému fungování kolektivu i v budoucnosti. Kurz podpořil týmovou spolupráci a navodil pozitivní chování v novém třídním kolektivu s cílem eliminovat nežádoucí sociálně patologické jevy. Na adaptační kurz navazuje v průběhu školního roku dlouhodobý program všeobecné primární prevence.

Během roku se navazuje na výstupy z jednotlivých realizovaných programů, činností  a pobytů, 1x za měsíc (popř. v případě potřeby) je v každé třídě věnován jeden blok (dvě vyučovací hodiny) kontrole dodržování dohodnutých pravidel, probírání situací, které ve třídě i mimo třídu nastaly, zda a jak byly naplněny cíle z jednotlivých aktivit, zda šlo nastalé situace vyřešit jinak, zda byli žáci schopni přijímat a respektovat odlišnosti druhých apod.. Prostřednictvím komunitních kruhů, řízených rozhovorů, besed, pozorování třídní učitel získává a udržuje si přehled o žácích, má přehled o vytváření a udržování bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klima ve třídě. 

Finanční dotace i finanční spoluúčast byla využita výhradně na aktivity projektu „Primární prevence rizikového chování“. Finanční podpora umožnila financování a realizaci jednotlivých aktivit. Finanční dotaci v rámci tohoto grantu jsme využili na finanční zajištění adaptačního pobytu pro žáky 6. třídy, financování programu Animánie, na nákup kancelářských potřeb, odměn pro žáky a nákup společenských her.

Pro celkové financování jsme využili poskytnutou finanční dotaci ve výši 15 000,- Kč a finanční spoluúčast školy ve výši 3 158,- Kč.

Vypracovala Mgr. Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack