Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2018

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Finanční dotace poskytnutá

statutárním městem Plzeň - 41 000,- Kč.

 

     Cílem našeho projektu je snaha podpořit technické vzdělávání a manuální zručnost žáků 1.a 2.stupně ZŠ cestou praktických činností již od 1.ročníku. Žáci si hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem, osvojují a rozvíjejí své technické myšlení, manuální zručnost, tvořivost, správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, správné návyky týmové i vlastní pracovní činnosti. Řešení projektových úloh v týmu a prezentace výsledků vede žáky ke společnému zájmu spolupracovat, k nutnosti společně vyřešit problém a dále zdokonalovat řešení. Podporujeme manuální zručnost, tvořivost a kreativitu žáků cestou nových forem práce, motivujeme tak žáky pro budoucí studium řemeslných oborů. Tyto dovednosti a návyky získané již během docházky 1. stupně pak žáci využijí ve vyšších ročnících, které jsou ještě více zaměřeny na technické a přírodovědné obory, které by zúročili ve svém vzdělávání, v běžném životě a v následném výběru budoucího povolání především z řady technických oborů, které plzeňské střední školy nabízejí.

     Finanční dotace i finanční spoluúčast byla využita výhradně na aktivity projektu „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“. Finanční podpora umožnila pořízení sestav konstrukčních stavebnic pro zájmový kroužek Malý velký stavitel (konstrukční a elektrotechnické stavebnice Lego Mindstorms Education, Lego We Do, , Magformers, Gravitrax, ZOOB Mobila Car Designer atd.).Žáci využili sestavy konstrukčních stavebnic také v soutěži Malý velký stavitel – Lego stavby, která proběhla v naší škole ve dvou kolech. Konstrukční stavebnice také žáci často využívají během vyučování (Matematika, Prvouka, Praktické činnosti apod.), při realizaci jednotlivých úkolů soutěže Pohár vědy i během činnosti školní družiny. Dále byla finančí dotace použita na nákup spotřebního materiálu a vybavení zájmového kroužku Dovedné ruce.

      Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto grantu a finanční spoluúčast školy jsme dále využili na nákup vybavení a materiálovou podporu pro rukodělné činnosti žáků např. v rámci rukodělných řemeslných dílniček (Valentýnské tvoření, Vyrábíme pro maminky, Řemeslné dílničky, Velikonoční dílničky, Haloweenské dílničky,…), kdy si žáci během dne prošli stanoviště, kde se seznamovali a vyzkoušeli si jednoduchá řemesla – např. drátování, svíčkařství, šperkařství, dekorativní modelářství,… V tomto školním roce proběhnou ještě Mikulášské a Vánoční dílničky, výroba kulis a rekvizit pro Vánoční vystoupení žáků naší školy v Sokolovně Bolevec. Žáci se v průběhu roku seznamovali s různými řemesly, s jejich historií, vždy si i sami řemesla vyzkoušeli na výrobě jednoduchých výrobků (např. barvířství, šperkařství, košíkářství, drátování, mýdlařství, hrnčířství, pekařství, drhání,…). Žáci vyráběli i v rámci akcí mimo školu (program Řemesla na statku v Újezdu nade Mží, Dětský den v přírodě,…), v rámci volnočasových aktivit školních pobytů v přírodě (např. výroba vlajky, dekorování týmového trička,…) Využívali zde zakoupený spotřební materiál i materiály přírodní. 

     Dále jsme finanční prostředky využili  pro nákup spotřebního materiálu na vyhotovení výrobků v rámci rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ vyhlášené Plzeňským krajem pro rok 2018, které se naše škola zúčastnila ve věkových kategoriích 1. stupeň ZŠ (1.- 5. třída) a 2. stupeň ZŠ (6.- 9. třída).

      Kromě činností ve škole třídy se svými učiteli navštívili expozice Techmánie v Plzni a její laboratoř (finanční dotace byla použita na nákup paušálního vstupného do Techmania Science Centre), Dny vědy a techniky a výukový program Řemesla v zámeckém statku v Újezdu nade Mží.Dále byla finanční dotace využita na vybavení školní dílny.

     Pro celkové financování jsme využili poskytnutou finanční dotaci ve výši 41 000,- Kč a

finanční spoluúčast školy ve výši 9 124,- Kč.

 

                                                                  Vypracovala Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack