Podpora primární prevence rizikového chování pro rok 2018

161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

 

 

Finanční dotace poskytnutá statutárním městem Plzeň  - 18 000,- Kč.

 

     Základním cílem projektu je výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, rozvoj maximálního sžití žáků a vytvoření funkčního kolektivu, budování pozitivního sociálního chování, nácvik zvládání těžkých a složitých životních situací a výchova ke zdravému životnímu stylu. Cílem je vést žáky k odpovědnosti za vlastní chování, umožnit jim aktivně využívat volný čas, podporovat vlastní aktivity žáků. Dále je cílem posilovat zdravé sebevědomí jedinců uvnitř kolektivu, podpořit pocit sounáležitosti a stmelení třídního kolektivu, předcházet možné šikaně mezi žáky. Projekt navazuje na projekt Podpora primární prevence sociálně patologických jevů realizovaný na naší škole v loňském roce s mírnými obměnami a doplněními.

          Cílovou skupinou prevence jsou všichni žáci 1.stupně a 2.stupně naší školy s důrazem na skupinu žáků s obtížnější přizpůsobivostí, s poruchou autistického spektra  a specifickými poruchami chování a učení. Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ve třídách se pedagogové více zaměřují na práci s třídními kolektivy školy. Jedná se zejména o problematiku osobnostního rozvoje, posílení sebeúcty a tolerance k  individuálním zvláštnostem spolužáků. Soustředění se na tato témata má za cíl předcházet rizikovému chování žáků v úrovni specifické všeobecné a selektivní prevence. I přes nižší počet žáků ve třídách je práce pedagoga s jednotlivci i třídním kolektivem náročná. Tato obtížnost je způsobena velikými rozdíly v úrovni týkající se jak chování, tak učení (vysoké procento žáků s IVP, dále stálý příliv žáků přicházejících např. z důvodu šikany na jiné škole).

          Upřednostňujeme především činnostní a prožitkové aktivity. Za velmi důležitou v prevenci proto považujeme osobnost třídního učitele, a to zejména v rámci všech činností využívajících jiné formy práce, dále při třídních setkáních, při mimoškolních akcích a výjezdech žáků. Žáci tak budou pracovat především ve svých třídách se svým třídním učitelem a asistentem pedagoga, který ve třídách působí, protože především třídní učitel společně se žáky aktivně usiluje o vytváření pozitivních, zdravých vztahů ve třídě, on má možnost včas zachytit případné nežádoucí projevy v kolektivu školy či mimo ni. Zároveň se ale žáci v průběhu roku setkávají se žáky a učiteli z ostatních tříd v rámci celoškolních akcí, zájmových kroužků apod..

          V průběhu roku třídy absolvovaly množství výukových i zážitkových programů a činností zaměřených na zkvalitnění klima tříd a školy, které byly realizovány ve škole i mimo školu. Žáci tak měli možnost nácviku modelových situací zaměřených na komunikační dovednosti, zvládání stresových situací. Žáci si odnesli znalosti a dovednosti jak lépe komunikovat, jak řešit konflikty, jak lépe zvládat stresové a krizové situace, jak lépe přijímat odlišnosti druhých, jak být tolerantní, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat. Závěrem všechny tyto aktivity přispěly i k lepší stabilizaci vztahů ve třídě, ke stmelení kolektivu, navázání zdravých vztahů i se žáky z ostatních tříd.   

              V průběhu roku tak žáci absolvovali množství výukových programů ve škole i mimo školu, pravidelně navštěvují Knihovnu města Plzně a její programy, pravidelně navštěvují ekologické programy v Středisku volného času Radovánek – Plzeň, výukové programy Západočeského muzea, navštívily i další plzeňská muzea a výstavy, v rámci celého prvního stupně i v jednotlivých třídách probíhalo četné projektové vyučování, škola pořádala pravidelné zimní i letní ozdravné pobyty na horách a v přírodě, třídy navštívily divadelní představení, účastnily se preventivního programu Zdravé zuby, akcí pořádaných Eurocentrem Plzeň, navštívily Techmánii a její výukové programy, výukové programy na statku v Újezdu nade Mží, absolvovaly pravidelné besedy s Policií české republiky a Hasiči města Plzně, pořádaly se charitativní sbírky, pořádal se Den dětí, řemeslné Valentýnské, Velikonoční a Halloweenské výtvarně-tvořivé dílníčky, proběhly třídní výlety, škola pořádala různé sportovní aktivity a soutěže, žáci se zúčastnily mnohých třídních i mimoškolních soutěží (např. recitační soutěž, Pohár vědy, Řemeslo má zlaté dno, Lego soutěž apod.), škola dlouhodobě spolupracuje s PPP Plzeň.   V prosinci je ještě naplánována Mikulášská nadílka (žáci 2.tupně si připravují program pro všechny žáky 1. stupně) a společné vánoční vystoupení žáků školy v Sokolovně Bolevec.

        V průběhu roku třídy realizovaly programy v rámci projektu Animánie (Realizátorem programů v rámci projektu Animánie je OCET o.p.s.). Programy jsou přizpůsobené věku žáků, kladou důraz na vlastní prožitky, pomocí umění posilují schopnost vnímat společenské procesy a přispívají k rozvoji osobnosti žáka, k vytvoření jeho hodnotového systému, etických postojů a aktivního vztahu ke společnosti, k schopnosti týmové spolupráce, přátelství a vzájemné tolerance, vedou k sebepoznávání a sebehodnocení. Zmíněna jsou témata jinakosti, přátelství a vzájemné tolerance, schopnost řešení problémů, schopnost formulovat myšlenku a svůj názor, kooperace a komunikace ve skupině, kreativita, estetické vnímání i vztah člověka a prostředí a důsledky lidských činností na životní prostředí.

      Naše škola dále nabízela již tradičně svým žákům množství zájmových kroužků. Jednotlivé kroužky jsou vedeny učiteli naší školy, setkávají se zde žáci ze všech tříd 1. stupně. Pravidelný program mimoškolních zájmových kroužků pomáhá žákům zvýšit jejich zájem o nové, zajímavé aktivity v jednotlivých zájmových kroužcích, zájem o smysluplné trávení volného času, zlepšují si zde své pohybové schopnosti, manuální zručnost, tvořivost, správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, správné návyky týmové i vlastní pracovní činnosti apod.. Řešení projektových úloh v týmu a prezentace výsledků vede žáky ke společnému zájmu spolupracovat, k nutnosti společně vyřešit problém a dále zdokonalovat řešení.

    Vzájemným potkáváním se s jinými učiteli a žáky z jiných tříd se upevňují vztahy mezi jednotlivými žáky, ale prohlubují se i dobré vztahy mezi učiteli a žáky. Velký důraz proto klademe na osobnost učitele, který kroužek vede, a to zejména v rámci všech činností využívajících jiné formy práce. Žáci zde získávají znalosti a dovednosti jak lépe komunikovat s méně známými spolužáky i učiteli, jak řešit konflikty, jak lépe zvládat stresové a krizové situace, jak lépe přijímat odlišnosti druhých, jak být tolerantní, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat. Navazují se zde zdravé vztahy i se žáky z ostatních tříd, upevňují se zde a prohlubují vztahy mezi žáky samotnými i vztahy mezi žáky a učiteli, panuje zde atmosféra vzájemné spolupráce a důvěry. Všechny tyto aktivity by měly zároveň přispět i k lepší stabilizaci vztahů ve třídě, ke stmelení kolektivu.

     Žáci se také účastnili odpoledního a večerního programu spojeného se spaním ve škole, který byl tematicky zaměřený - Hallowee. Sešli se zde žáci všech tříd 1. stupně, družinářky i učitelé 1. stupně, žáci se potkali v dobře známém prostředí školy, ale ve zcela odlišném, neformálním duchu.

    Během roku došlo také k setkávání žáků 1. a 2. stupně, kdy již tradičně žáci 2. stupně připravili pro žáky 1.stupně program ku příležitosti oslav Dne dětí. Jednalo se o sportovní cestu kolem plzeňských rybníků spojenou s plněním zábavných sportovních úkolů zakončenou ohněm.

      Důležitým prvkem ochrany před společensky nežádoucími vlivy je v naší škole i výchova ke zdravému způsobu života včetně zdravé výživy, pohybových aktivit a správného režimu dne. Žáci 1.i 2.stupně absolvovali pětidenní ozdravný a lyžařský pobyt na horách, žáci 1.stupně pak i pětidenní pobyt na Šumavě. Již tradičně byly tyto pobyty (především letní pobyt) naplněny plánovaným programem, soutěžemi, návštěvou zajímavých míst apod. Pro žáky byla připravena „letní táborovou hru“ zaměřenou na vytváření pozitivních, zdravých vztahů ve třídě i mezi třídami, zaměřená na schopnosti zvládat stresové a krizové situace, jak se lépe ovládat, jak se umět ozvat, zastat se sebe sama i druhých, jak se nenechat ovládat a šikanovat, jak si navzájem pomoci, zaměřujeme se na týmovou spolupráci, na schopnost přijmout názory ostatních. Žáci tak měli možnost strávit pět dní v přírodě, prožít svůj volný čas v odlišném prostředí, se spolužáky z jiných tříd, s ostatními učiteli 1. Během roku také třídy absolvovaly pobyt na bio farmě Moulisových (Milínov, Plzeň – jih), která se kromě agroturistiky věnuje zážitkové pedagogice pro děti. Zde měli žáci další možnost potkat se v neformálním, velmi odlišném prostředí ekologické farmy, která by měla přispět ke stabilizaci vztahů ve třídě, stmelení a utužení kolektivu.

        Během roku se navazovalo na výstupy z jednotlivých realizovaných programů, činností  a pobytů, 1x za měsíc (popř.v případě potřeby) je v každé třídě věnován jeden blok (dvě vyučovací hodiny) kontrole dodržování dohodnutých pravidel, probírání situací, které ve třídě i mimo třídu nastaly, zda a jak byly naplněny cíle z jednotlivých aktivit, zda šlo nastalé situace vyřešit jinak, zda byli žáci schopni přijímat a respektovat odlišnosti druhých apod.. Prostřednictvím komunitních kruhů, řízených rozhovorů, besed, pozorování třídní učitel získává a udržuje si přehled o žácích, má přehled o vytváření a udržování bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klima ve třídě.

    Finanční dotace i finanční spoluúčast byla využita výhradně na aktivity projektu „Prevence Elementárie“. Finanční podpora umožnila financování a realizaci jednotlivých aktivit. Finanční dotaci v rámci tohoto grantu a finanční spoluúčast školy jsme využili na financování programů Animánie, na nákup psychomotorických potřeb, sportovních pomůcek, kancelářských potřeb, pobytu na biofarmě, odměn pro žáky a nákup společenských her.

     

 

     Pro celkové financování jsme využili poskytnutou finanční dotaci ve výši 18 000,- Kč a finanční

 

spoluúčast školy ve výši 4 510,- Kč.

 

                                                Závěrečnou zprávu vypracovala Mgr.Miloslava Schnebergerová