Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2020

                           161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

pro rok 2020

Finanční dotace poskytnutá statutárním městem Plzeň  -  37 000,- Kč.

   Cílem našeho projektu je snaha podpořit technické vzdělávání a manuální zručnost žáků 1.a 2.stupně ZŠ cestou praktických činností již od 1.ročníku. Žáci si hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem, osvojují a rozvíjejí své technické myšlení, manuální zručnost, tvořivost, správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, správné návyky týmové i vlastní pracovní činnosti. Řešení projektových úloh v týmu a prezentace výsledků vede žáky ke společnému zájmu spolupracovat, k nutnosti společně vyřešit problém a dále zdokonalovat řešení. Podporujeme manuální zručnost, tvořivost a kreativitu žáků cestou nových forem práce, motivujeme tak žáky pro budoucí studium řemeslných oborů.Tyto dovednosti a návyky získané již během docházky 1. stupně pak žáci využijí ve vyšších ročnících, které jsou ještě více zaměřeny na technické a přírodovědné obory, které by zúročili ve svém vzdělávání, v běžném životě a v následném výběru budoucího povolání především z řady technických oborů, které plzeňské střední školy nabízejí. 

     Finanční dotace i finanční spoluúčast byla využita výhradně na aktivity projektu „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“. Finanční podpora umožnila pořízení sestav konstrukčních stavebnic pro zájmový kroužek Malý velký stavitel (konstrukční a elektrotechnické stavebnice Makeblock Neuron Inventor Kit, Kapla, Lego). Žáci využili sestavy konstrukčních stavebnic také v soutěži Malý velký stavitel – Lego stavby, která proběhla v naší škole ve dvou kolech. Konstrukční stavebnice také žáci často využívají během vyučování (Matematika, Prvouka, Praktické činnosti apod.), při realizaci jednotlivých úkolů soutěže Pohár vědy i během činnosti školní družiny. Dále byla finanční dotace použita na nákup spotřebního materiálu a vybavení zájmového kroužku Dovedné ruce.

      Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto grantu a finanční spoluúčast školy jsme dále využili na nákup vybavení a materiálovou podporu pro rukodělné činnosti žáků např. v rámci rukodělných řemeslných dílniček, kdy se žácise v průběhu roku seznamovali s různými řemesly, s jejich historií, vždy si i sami řemesla vyzkoušeli na výrobě jednoduchých výrobků - např. košíkářství, svíčkařství, mýdlařství,…

    Dále byla finanční dotace využita na vybavení školní dílny.

    

     Pro celkové financování jsme využili poskytnutou finanční dotaci ve výši 37 000,-

Kč a finanční spoluúčast školy ve výši 7 468,- Kč.

                                   Závěrečnou zprávu vypracovala Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack