KROUŽKY

            

Rozpis zájmových kroužků 2019/2020

Naše škola již tradičně nabízí v rámci družiny zájmové kroužky. V týdnu od 2. do 6.9. mají děti možnost si v rámci družiny si jednotlivé kroužky vyzkoušet. Od dalšího týdne pak již budou kroužky probíhat dle přihlášení. V případě nenaplnění kapacity, se zájmový kroužek nebude konat. Klub čtenářů začíná od října.

ČAS  KONÁNÍ
DEN 13:45 - 14:30
Pondělí

Pohybové hry

Německý jazyk

Sbor - ZUŠ (13:30-15:00)

Úterý

Animátor

Náboženství

 

Středa

Zvídálek

Deskové hry

Literárně-dramatický obor mladší žáci - ZUŠ (14:30 - 15:15)

Čtvrtek

Malý velký stavitel

Výtvarné vyjadřování

Klub čtenářů

Pátek

Aerobik - mladší žáci (12:55 - 13:40)

Aerobik - starší žáci (13:45 - 14:30)

Dovedné ruce

Literárně-dramatický obor starší žáci - ZUŠ (14:30 - 16:00)


Cena za všechny kroužky je stejná, a to 800 Kč/pol., vyjma
Literárně-dramatického oboru a Pěveckého sboru - ty jsou pro děti
nově zpoplatněny 300,- Kč /pol.. Náboženství nadále zůstává zdarma. Podmínkou otevření kroužku je minimální počet 6 přihlášených žáků.


Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020

Zájmové kroužky probíhající pod ZŠ Elementária (cena 800,- Kč / pol.)

Výtvarné vyjadřování Mgr.Denisa Neumannová

Kroužek výtvarného vyjadřování je určen pro všechny kreativní děti, které se nebojí svou fantazii přenést na papír či do prostoru. Budeme si hrát s barvami, linií, vyzkoušíme si nejrůznější výtvarné techniky. Není šikovných či nešikovných umělců... jde jen o to, hledat vždy tu svou cestu pro vyjádření vlastního pojetí světa.

Deskové hry - Mgr. Miloslava Schnebergerová

Kroužek deskových her je kroužek plný zábavy, kterou si děti užijí se svými kamarády. Vybrat si můžou hry různých druhů a obtížností. Při některých se odreagují, jindy použijí logiku, nebo se naučí a dozví něco nového. Nejenom, že hry děti baví, ale díky hře si osvojí určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře. Prostřednictvím herních aktivit dochází k rozvoji logického myšlení, intelektuálních schopností, schopnosti koncentrace a komunikativních dovedností. Tento kroužek je vhodný pro malé i větší děti, které si rády hrají.

Pohybové hry – Eliška Houšková

Pohybové hry s prvky zdravotní tělesné výchovy jsou zaměřeny na rozvoj tělesné zdatnosti a korekci vadného držení těla. Hry, soutěže, relaxace a průpravná cvičení v přírodě i na hřišti vedou k celkové harmonii těla i ducha. 

Německý jazyk – Mgr.Veronika Hornofová

Výuka je postavena na přirozeném osvojování slov a vazeb, nevyžaduje a nepředpokládá čtení ani psaní. Je tedy vhodná i pro žáky, kteří právě nastoupili do první třídy. Pomocí různých ilustrací, jazykových her, básniček, říkanek a písniček se žáci naučí základům komunikace v německém jazyce, osvojí si slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty, a hlavně se naučí němčině porozumět a používat ji při běžných činnostech. Cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Daleko důležitější je optimální rychlost postupu, výdrž a trpělivé a neustálé opakování.

Malý velký stavitel - Mgr. Miloslava Schnebergerová

Stavíš rád modely z nejrůznějších stavebnic? Podle návodu nebo podle vlastní fantazie? Pojď si s námi hrát a stavět. Můžeš si vybrat, jestli budeš stavět ze stavebnice Lego, Merkur, Meccano, Seva, Geomag, Georello, Boffin, SolarBot, ZOOB, Walachia atd. Nebo si můžeš přinést svoji oblíbenou stavebnici a představit ji ostatním. Nahlédneme i do fyzikálních zákonů, ale hlavně se budeme bavit při stavění!

Animátor – Marie Pospíšilová

Animátor je kroužek pro umělecky a technologicky založené děti. Dostanou možnost nahlédnout a zkusit si práci profesionálních animátorů, kteří tvoří animované filmy, reklamy a další. Pomocí software rozpohybujeme obrázky či postavičky a vytvoříme si vlastní krátký příběh.

Zvídálek - Mgr.Vlastimil Brychta

Zvídálek je kroužek plný logických úkolů, uvažování, taktiky. Budeme spolu řešit zajímavé úlohy z praktického života, trénovat se v koncentraci a rozvíjet logické uvažování. Hádanky, kvízy, řešení rébusů, osmisměrky a další podobné aktivity budou náplní tohoto kroužku, který je určen pro všechny, kteří "mají Filipa", případně "za ušima". Během hodin si budeme také všímat svého okolí, přírody a budeme si povídat o vzájemném fungování lidí, zvířat a rostlin.

Dovedné ruce – Eliška Houšková

Stále něco vymýšlíš, vytváříš a Tvá fantazie nezná hranice? Pak je tento kroužek právě pro Tebe. Jsou vítáni všichni žáci, kteří rádi modelují, malují, stříhají, lepí, navlékají, zdobí, zkrátka pro ty, co rádi sami vyrábějí nejrůznější ozdůbky a dárečky. Kroužek je určen pro malé i větší, pro každého se najde něco zajímavého, čím potěší sebe i své okolí.

 Aerobik – Martina Zdařilová

Aerobik je forma vytrvalostního cvičení při hudbě, která využívá prostředky základní, kondiční a rytmické gymnastiky. Je zaměřen na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě také ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. Těším se na všechny, až společně rozvlníme naše těla!

Zájmové kroužky probíhající pod ZŠ Elementária (zdarma)

Náboženství - Tomáš Živný

V náboženství se budeme v různé formě - povídání, film, obrázky - seznamovat se se základními biblickými příběhy (Adam a Eva, Noe a potopa, Abraham, Josef... a život Ježíš Krista), základními křesťanskými etickými principy (zlaté pravidlo) a křesťanským uměním. Výuka náboženství s křesťanstvím seznamuje, nikoli jej vnucuje. Výuka je přizpůsobena věku dětí, které se přihlásí.

Zájmové kroužky probíhající pod MŠMT v ZŠ Elementária (zdarma)

Čtenářský klub – Veronika Vášová

Ve čtenářském klubu se budeme pravidelně scházet každý čtvrtek na 90 min.Společně se ponoříme do knížek, budeme objevovat krásné texty, rozšíříme si slovní zásobu, zdokonalíme se ve čtení. V klubu bude prostor i pro čtení vlastní knížky a sdílení dojmů z přečteného textu. Knížky z klubové knihovničky si budou moci žáci půjčit i domů. Pojďte s námi prožít příběhy plné fantazie, dobrodružství, napětí a legrace!

 

Zájmové kroužky probíhající pod ZUŠ Elementária (300,- Kč / pol.)

Pěvecký sbor - Pavel Klimenda

Sborový zpěv je přirozeným prostředkem k rozvoji osobnosti. V rámci hravé kolektivní činnosti učí žáky podřizovat se celku a vede tak ke vzájemné odpovědnosti kolektivu. Žáci rozvíjejí svou přirozenou muzikálnost, hudební paměť a učí se zpívat s doprovodem hudebního nástroje i bez něho.


Literárně–dramatický obor - Bc.T.Topičová

Základem práce v LDO je příprava žáků na různé životní situace prostřednictvím dramatických her a improvizací. Cílem oboru je vychovat mladé lidi, kteří správně technicky mluví, mají rozsáhlou slovní zásobu, vyjadřují se plynule a souvisle a při jednání je nic nezaskočí. Při práci se žáci věnují též mimice a gestice a učí se pracovat účelně se svým tělem a rozeznávat mluvu těla jiných lidí. Žáci v LDO začínají jako hravé děti a obor opouštějí jako komunikativní lidé. Výuka napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu na  odborných středních a vysokých uměleckých školách, filozofických a pedagogických fakultách.

Zájmové kroužky probíhající pod ZUŠ Elementária
(skupinová výuka po 2 žácích 900,- Kč / pol.
individuální výuka 1800,- Kč / pol.)

Výuka hry na zobcovou a příčnou flétnu - Mgr.Zuzana Valdmanová

Výuka hry na flétnu je určena zájemcům od 6ti let věku. Zobcová flétna slouží buď jako nástroj, ze kterého se přechází na flétnu příčnou nebo je přípravným nástrojem pro ostatní dechové nástroje (trubka, klarinet atd.). V našich hodinách se zábavnou formou seznámíme s nástrojem, naučíme se správně dýchat, aby nám flétnička hezky hrála. Návštěva hodin flétničky je vhodná i jako terapie pro děti s dýchacími obtížemi (např.astmatem). Menší děti mohou chodit do skupinky po dvou; větší děti (od cca 8 let) mají hodinu samostatně.


zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack